הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

 

בהתאם להוראות סעיף 73 (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") מוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל, בתוך 30 (עד ליום 31.12.16 היה 40 יום) ימים מיום המכירה, הצהרה אשר בה יפרט את הדברים להלן:

 1. פרטי הזכות.
 2. פרטי העסקה.
 3. התמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה.
 4. התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה.
 5. הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב מס שבח.
 6. סכום מס השבח המגיע ודרך חישובו (ראה גם חישוב מס שבח).
 7. זכאות לפטור ממס שבח או להנחה ממס שבח מקרקעין החל.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם שומה עצמית מס שבח

 

בהתאם להוראות סעיף 73 (ג) רוכש זכות במקרקעין ימסור למנהל, בתוך 30 ימים מיום הרכישה, הצהרה אשר בה יפרט את הדברים להלן:

 1. פרטי הזכות הנרכשת.
 2. פרטי העסקה.
 3. התמורה בעד הזכות.
 4. סכום מס רכישה המגיע, אם מגיע, ודרך חישובו.
 5. זכאות לפטור ממס רכישה החל.

 

ראה גם חישוב מס רכישה

 

ההצהרה תוגש באמצעות הטפסים להלן:

 1. טופס 7000 - מיועד להגשת הצהרה על מכירה / רכישה של דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח אשר אינה כוללת זכויות בנייה בלתי מנוצלות, לרבות פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף.
 2. טופס ב/7000 - מיועד להגשת הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין אשר הריווח מן המכירה נתון לשומת מס הכנסה ואשר בגין מכירתה מבוקש פטור על פי סעיף 50 לחוק.
 3. טופס 7002 - מיועד להגשת הצהרה על מכירת / רכישת כל זכות במקרקעין אשר אינה נכללת בסעיפים 1 ו- 2 לעיל.

 

מוכר זכות במקרקעין נדרש לצרף להצהרתו את המסמכים להלן:

 1. טופס 2990 או טופס 2990א - חישוב שומה עצמית.
 2. הסכם מכר של הזכות.
 3. הסכם רכישה של הזכות.
 4. נסח טאבו / אישור זכויות.
 5. אסמכתאות על הוצאות אשר נדרשות בניכוי בחישוב סכום השבח.
 6. כל אסמכתא אחרת הנדרשת בעריכת השומה.

 

להלן רשימת הטפסים השכיחים אשר יצורפו להצהרת המוכר במידת הצורך:

 1. טופס 2990 / טופס 2990א - שומה עצמית (מומלץ לפנות למומחה לחישוב מס שבח ובמידה וכבר שולם המס לבדוק עם מומחה מס שבח זכאות להחזר מס שבח).
 2. טופס 7914 / 7914e- במכירת דירת מגורים מזכה חייבת במס שבח בחישוב ליניארי חדש/מוטב.
 3. טופס 7158 - במכירת דירת מגורים מזכה חייבת במס שבח בחישוב ליניארי חדש/מוטב אשר מחירה מושפע מן האפשרות לתוספת בנייה קיימת או צפויה.
 4. טופס 2988 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה.
 5. טופס 7913 - הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה ומבקש פטור ממס שבח מקרקעין (תושב ישראל).
 6. טופס 7157 - תחשיב הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אשר מחירה מושפע מן האפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפוה.
 7. טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין.
 8. טופס 7038 - בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים מיחיד לבן זוג המתגורר אתו בדירה.
 9. טופס 1271/א - אישור על זכאות לקיזוז הפסדים מן השבח.
 10. טופס 7097 - הצהרה על מכירת משק חקלאי.

 

רוכש זכות במקרקעין נדרש לצרף להצהרתו את המסמכים להלן:

 1. הסכם מכר הזכות.
 2. נסח טאבו / אישור זכויות.
 3. כל אסמכתא אחרת הנדרשת לעריכת השומה.

 

להלן רשימת הטפסים השכיחים אשר יצורפו להצהרת הרוכש במידת הצורך:

 1. טופס 7912 - הצהרה על תושבות ישראלית לרוכש אשר עורך שומה עצמית על פי מדרגות מס רכישה לדירה יחידה.
 2. טופס 2973 - בקשה לפטור חלקי ברכישת זכות במקרקעין על ידי נכה / עולה.
 3. טופס 7038 - בקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים מיחיד לבן זוג המתגורר אתו בדירה.
 4. טופס 7067 - רכישת זכות במקרקעין באמצעות נאמן.

 

רשות המסים מאפשרת לנישומים אשר לא נתנו הצהרה מלאה ונכונה לפנות אליה בהליך של גילוי מרצון.

ראה גם הודעת רשות המסים כי הדיווח על עסקאות מקרקעין לעניין מס שבח ומס רכישה עובר לאינטרנטמיסוי מקרקעין טפסים