טופס 7158 - תחשיב החיוב במס שבח לפי ליניאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה.

 

בטופס יש לציין את פרטי המוכרים, פרטי הנכס הנמכר ופרטי זכויות הבנייה הנוספות.

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

 

תחשיב חלק השווי החייב בליניאריות מוטבת והחלק החייב בחישוב מס שבח רגיל:

 

נתוני עזר לעריכת חישוב מס שבח:

  1. שווי המכירה הכולל.
  2. שווי הדירה ללא זכויות בנייה נוספות.
  3. שווי זכויות הבנייה - סעיף 1 לעיל פחות סעיף 2 לעיל.
  4. סכום תקרת הפטור הקבוע בסעיף 49ז(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

 

תחשיב החיובים

אם שווי הדירה ללא זכויות בנייה עולה על סכום תקרת הפטור [סעיף 2 לעיל גדול מסעיף 4 לעיל] אזי החישוב יהא לפי סעיף א' להלן, אם לאו החישוב יערך על פי סעיף ב' להלן:

 

א. חלק השווי המיוחס לחיוב בליניאריות מוטבת יהא בהתאם לסעיף 2 לעיל.

חלק השווי המיוחס לחיוב במס בליניאריות רגילה של זכויות הבניה יהא בהתאם לסעיף 3 לעיל.

ב. חלק השווי המיוחס לחלק החייב בליניאריות מוטבת - כפל שווי הדירה ללא זכויות הבנייה אך לא יותר מגובה תקרת הפטור (סעיף 4 לעיל).

חלק השווי המיוחס לחיוב במס בליניאריות רגילה של יתרת זכויות הבנייה - סעיף 1 לעיל פחות חלק השווי המיוחס לחלק החייב בליניאריות מוטבת.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

את ההצהרה על מכירת הדירה הכוללת זכויות בנייה יש להגיש על גבי טופס 7002.

לגבי החלק החייב במס שבח לפי ליניאריות מוטבת, יש לצרף שומה עצמית בטופס 2990/א וכן טופס 7914 (בתקופת המעבר).

לגבי החלק החייב במס בליניאריות רגילה, יש לצרף שומה עצמית בטופס 2990.

 

לחץ כאן לטופס 7158

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים