טופס 7002 - הצהרה על מכירת כל זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה פטורה או מכירה ע"י קבלן.

 

 

להלן תמצית הנחיות רשות המסים:

 

בחלקו העליון של הטופס, במשבצות המתאימות, יש לציין מיהו הגורם אשר מגיש את ההצהרה (מוכר/רוכש). כאמור, ניתן להגיש על טופס אחד הן את הצהרת המוכר והן את הצהרת הרוכש.

 

פרטי הנכס

בחלק זה יש לציין במשבצות המתאימות את זיהוי הנכס – גוש, חלקה ותת חלקה וזאת כפי שמופיע במרשמים (טאבו/מינהל/חברה משכנת).

בנוסף, יש לציין את הכתובת המלאה של הנכס – עיר/יישוב, רחוב ומספר בית וכל תיאור אחר המקל על זיהויו.

 

חלק א – פרטי הצדדים לעסקה

בחלק זה יש לרשום את הפרטים המלאים של הצדדים לעסקה כפי שהם רשומים בתעודת הזהות, ולגבי חברה כפי שהם רשומים בתעודת הרישום שלה.

תושב חוץ יציין את מספר הדרכון אשר ברשותו ויצרף צילום של הדרכון להצהרה. חברה זרה תציין את מספר החברה שניתן לה בחו"ל ותצרף צילום מתעודת ההתאגדות.

 

חלק ב – פרטים על ההצהרה

בסעיף 1, יכול המוכר/הרוכש להודיע על בקשתו לפטור תוך ציון הסעיף המבוקש בחוק/תקנות.

כמו כן יוכל המוכר לציין כי הוא מבקש להחיל על המכירה את החישוב הליניארי החדש לדירות מגורים מזכות חייבות.

כמו כן יציינו המוכר/רוכש אם בקשו להקטין המקדמה למס שבח.

בסעיף 2, יציין הרוכש/מוכר את פרטי ההמחאה אותה הוא מבקש לצרף להצהרה בגין תשלום המס לפי שומתו העצמית.

 

חלק ג – פרטי הזכות הנמכרת

בסעיף 1-3 שבחלק זה יציין המוכר/הרוכש את מהות הזכות הנמכרת, בעלות/חכירה/חכירת משנה או זכות אחרת, את הגוף אשר בו רשומה הזכות והתייחסות לכך שהזכות כפופה לשכירות מוגנת ואת תיאור הנכס על פי שטר המכר.

בסעיף 4 מתייחס לסוג הנכס הנמכר ולתיאורו. כאמור, טופס זה משמש להצהרה על מכירת/רכישת כל סוג של זכות במקרקעין ועל כן, יש לפרט מהו הנכס הנמכר, למסור את תיאורו, את תיאור המבנה שהוא ממוקדם בו ואת נתוניו התכנוניים.

בסעיף 5-6 ידווחו הצדדים לעסקה על החלק הנמכר ועל החלקים המועברים מן המקרקעין על פי נסח הטאבו.

 

חלק ד – פרטי העסקה

בסעיף 1 – מצהירים הצדדים לעסקה כי אין הסכמים נוספים במישרין ובעקיפין מעבר לחוזה המכר. אם קיימים הסכמים נוספים כאמור, ידווחו הצדדים על קיומם ומהותם (כולל צירוף ההסכמים).

בסעיף 2 מתייחס למועד חובת תשלום המס על פי הוראות סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה); דהיינו, המוקדם מבין קבלת חזקה במקרקעין, תשלום מעל 50% מן התמורה (לעניין מס רכישה) או 40% (לעניין מס שבח) או מתן ייפוי כוח בלתי חוזר לרישום הזכויות על שם הרוכש.

בסעיף 3 יציינו הצדדים לעסקה את התאריך בו נמכרה הזכות ואת שווי המכירה.

תאריך המכירה הוא, בדרך כלל, תאריך החתימה על החוזה או תאריך ההתקשרות הראשונה בכתב (זיכרון דברים). שווי המכירה המוצהר הוא השווי על פי התמורה הנקובה בחוזה.

בשווי המכירה יש לכלול את כל הסכומים אשר הרוכש התחייב לשלם אם במישרין או בעקיפין.

 

חלק ה – הצהרת המוכר

בחלק זה יציין המוכר את סכום המס לפי שומתו העצמית (כפי שחושב ע"ג טופס 2990 – נספח להצהרה) וכמו כן יצהיר על נכונות נתוני ההצהרה שהגיש ועורך דין/פקיד מס שבח יאמת את חתימתו.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

חלק ו – הצהרות הרוכש

בסעיף 1 יצהיר הרוכש מהי מהות הזכות הנרכשת: דירה, דירת נופש, בניין, קרקע או משק חקלאי.

בסעיף 2 משמש להצהרה על רכישת דירת מגורים:

בסעיף 3 יצהיר הרוכש אם הדירה תשמש כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

בסעיף 4 יצהיר הרוכש אם הנכס נרכש באמצעות נאמן.

 

ראה גם חישוב מס רכישה

 

דיווח על שומה עצמית למס רכישה:

הרוכש ידווח את נתוני השווי לצורך מס רכישה, את שיעורי המס ואת סכום המס לתשלום.

בסוף חלק ו מצהיר הרוכש על נכונות נתוני ההצהרה ועורך דין/פקיד מס שבח יאמת את חתימתו.

 

  

לחץ כאן לטופס 7002

           דע זכויותיך וחובותיך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2015

 

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסיםשומה עצמית מס שבח