טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח (כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף).

 

טופס 7000 החדש מיועד להגשה שאינה מקוונת על ידי עו"ד מייצג אשר גילו 66 או יותר ביום 15 באוקטובר 2017 - רשות המסים מדגישה כי טופס אשר יוגש על ידי מי שאינו עומד בתנאי זה יוחזר לשולח.

להלן תמצית הנחיות רשות המסים:

 

בחלקו העליון של הטופס, במשבצות המתאימות, יש לציין מיהו הגורם שמגיש את ההצהרה (מוכר/רוכש).

 

פרטי הנכס

בחלק זה יש לציין במשבצות המתאימות את זיהוי הנכס – גוש, חלקה ותת חלקה וזאת כפי שמופיע במרשמי הזכויות (טאבו/מינהל/חברה משכנת).

בנוסף, יש לציין את הכתובת המלאה של הנכס – עיר/יישוב, רחוב ומספר בית וכל תיאור אחר המקל על זיהויו.

 

חלק א – פרטי הצדדים לעסקה

בחלק זה יש לרשום את הפרטים המלאים של הצדדים לעסקה כפי שהם רשומים בתעודת הזהות, ולגבי חברה כפי שהם רשומים בתעודת הרישום שלה.

תושב חוץ יציין את מספר הדרכון שברשותו ויצרף צילום של הדרכון להצהרה. חברה זרה תציין את מספר החברה שניתן לה בחו"ל ותצרף צילום מתעודת ההתאגדות.

 

המוכר יצהיר מהו החלק מהמקרקעין שמכר והרוכש יצהיר על החלק שרכש.

 

חלק ב – פרטים על ההצהרה

בסעיף 1, יציינו המוכר/הרוכש את מסלול המסוי שאותו הם מבקשים להחיל עליהם.

המוכר יציין את סעיף הפטור ממס שבח שאותו הוא מבקש להחיל מתוקף הצהרתו על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה. הרוכש יציין אם הוא מבקש פטור או פטור חלקי ועל פי איזו תקנה.

בסעיף 2, יציין המוכר באם הוא מבקש להחיל את חישוב המס על השבח הריאלי לפי ליניאריות חדשה לגבי חלק השווי שמעל תקרת הפטור.

 

חלק ג – פרטי הזכות הנמכרת

בסעיף 1-3 בחלק זה יציין המוכר/הרוכש את מהות הזכות הנמכרת, בעלות/חכירה/חכירת משנה או זכות אחרת, את הגוף שבו רשומה הזכות והתייחסות לכך שהזכות כפופה לשכירות מוגנת.

בסעיף 4-5 ידווחו הצדדים לעסקה על נתוני הבניין שהדירה הנמכרת ממוקמת בו (אם מדובר בדירה בבית משותף) ועל פרטי הדירה הנמכרת.

בסעיף 6-7 ידווחו הצדדים על החלק הנמכר ועל החלקים המועברים מהמקרקעין על פי נסח הטאבו.

 

חלק ד – פרטי העסקה

בסעיף 1 – בחלק זה ידווחו הצדדים לעסקה על התאריך שהדירה נמכרה בו ועל שווי המכירה.

תאריך המכירה הוא, בדרך כלל, תאריך חתימת החוזה או תאריך ההתקשרות הראשונה בכתב (זיכרון דברים). שווי המכירה הוא בהתאם לתמורה הנקובה בחוזה.

בשווי המכירה יש לכלול את כל הסכומים שהרוכש התחייב לשלמם בין שבמישרין ובין בעקיפין.

בסעיף 2 יצהירו הצדדים לעסקה כי אין הסכמים נוספים במישרין ובעקיפין מעבר לחוזה המכר. אם קיימים הסכמים נוספים כאמור, ידווחו הצדדים על קיומם ומהותם (כולל צירוף ההסכמים).

 

ראה גם הרפורמה במס שבח

 

חלק ה – הצהרת המוכר

המוכר יציין את פרטי התא המשפחתי שלו: בן/בת-זוג, ילדים עד גיל 18 שאינם נשואים וידוע/ה בציבור. המוכר יצהיר על מאפייני הדירה הנמכרת בסעיף כללי ויודיע מהו הסעיף בחוק שעליו מסתמכת בקשת הפטור, תוך התייחסות לתנאי הפטור כמו כן ימלא מוכר תושב ישראל את סעיף תושב ישראל. בסיום חלק ה מצהיר המוכר על נכונות נתוני ההצהרה, ועורך דין יאמת את חתימתו.

 

חלק ו – הצהרות הרוכש

בסעיף 1 יצהיר הרוכש מהי מהות הזכות הנרכשת: דירה, בניין או קרקע.

בסעיף 2 יצהיר הרוכש איזה שימוש ייעשה בזכות שרכש.

בסעיף 3 יצהיר הרוכש אם הדירה הנרכשת הנה דירתו היחידה. (גם דירת ירושה/מתנה הנה דירה שבבלות הרוכש).

בסעיף 4 יצהיר הרוכש אם יש לו, בנוסף לדירה הנרכשת, דירה אחת נוספת אותה הוא מתחייב למכור בפרק הזמן שנקבע בחוק כדי שייחשב כבעל דירה יחידה. (גם דירת ירושה/מתנה הנה דירה שבבעלות הרוכש).

בסעיף 5 יצהיר הרוכש על היות הדירה דירה חלופית.

בסעיף 6 יצהיר הרוכש אם הדירה תשמש כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

בסעיף 7 יצהיר הרוכש מהי הקרבה המשפחתית בין הצדדים לעסקה וזאת אם מתבקש פטור/פטור חלקי במכר ללא תמורה בין קרובים.

בסעיף 8 יצהיר הרוכש אם הנכס נרכש באמצעות נאמן.

 

ראה גם מהו מס רכישה

על תושב חוץ המבקש פטור להמציא אישור מרשויות המס במדינת תושבותו על כי אין בבעלותו דירה במדינה זו.

 

בהמשך, יצהיר הרוכש על נתונים אשר לפי המוקדם מביניהם ייקבע המועד החוקי לתשלום מס הרכישה על פי הוראות סעיף 51 לחוק:

 

הצהרה על תושבות ישראלית:

רוכש שעורך שומה עצמית לפי מדרגות לדירה יחידה ימלא את הצהרת תושב ישראל לבחינת זכאותו לחישוב.

 

דיווח על שומה עצמית למס רכישה:

על הרוכש לציין את נתוני השווי לצורך מס רכישה, את שיעורי המס ואת סכום המס לתשלום.

 

בסוף חלק ו מצהיר הרוכש על נכונות נתוני ההצרה, ועורך דין או פקיד מס שבח יאמתו את חתימתו.

 

 

לחץ כאן לטופס 7000

 

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים , חוק מיסוי מקרקעין