טופס 7157 - תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה בהתאם לסעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין.

 

הטופס מהווה נספח להצהרה והשומה העצמית.

 

בטופס יש לציין את פרטי המוכרים, פרטי הנכס הנמכר ופרטי זכויות הבנייה הנוספות.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

תחשיב חלק השווי הפטור והחלק החייב:

 

נתוני עזר לעריכת חישוב מס שבח:

  1. שווי המכירה הכולל.
  2. שווי הדירה ללא זכויות בנייה נוספות.
  3. שווי זכויות הבנייה - סעיף 1 לעיל פחות סעיף 2 לעיל.
  4. סכום תקרת הפטור הקבוע בסעיף 49ז(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

 

תחשיב ה פטור / החיוב

אם שווי הדירה ללא זכויות בנייה עולה על סכום תקרת הפטור ממס שבח מקרקעין [סעיף 2 לעיל גדול מסעיף 4 לעיל] אזי החישוב יהא לפי סעיף א' להלן, אם לאו החישוב יערך על פי סעיף ב' להלן:

 

א. חלק השווי המיוחס לפטור ממס שבח מקרקעין יהא בהתאם לסעיף 2 לעיל.

 חלק השווי המיוחס לחיוב במס שבח מקרקעין של זכויות הבניה יהא בהתאם לסעיף 3 לעיל.     

ב.  חלק השווי המיוחס לחלק הפטור ממס שבח מקרקעין - כפל שווי הדירה ללא זכויות הבנייה אך לא יותר מגובה תקרת הפטור (סעיף 4 לעיל).

חלק השווי המיוחס לחיוב במס שבח מקרקעין - סעיף 1 לעיל פחות חלק השווי המיוחס לחלק הפטור ממס שבח מקרקעין.

 

את ההצהרה על מכירת הדירה הכוללת זכויות בנייה יש להגיש ע"ג טופס 7002.

להצהרה יש לצרף בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין לדירת מגורים מזכה - טופס 2988.

לגבי החלק החייב במס שבח מקרקעין, יש לצרף שומה עצמית בטופס 2990.

לגבי החלק העודף (ככל שקיים) יש לצרף שומה עצמית. אם לגבי חלק זה מתבקש חישוב לפי ליניאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות [סעיף 48א(ב3)] יש לערוך שומה עצמית ע"ג טופס 2990א ובתקופת המעבר לצרף גם טופס 7914.

 

לחץ כאן לטופס 7157

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים