תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (הרפורמה במיסוי דירות מגורים) במסגרת חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע''ג-2013

 

פורסם חוק ההסדרים לשנים 2013 ו 2014 אשר כולל, בין השאר, תיקוני חקיקה משמעותיים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף .

החוק כולל את תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - אשר במסגרתו בוצע רפורמה משמעותית במיסוי מקרקעין בכלל ובמיסוי דירות מגורים בפרט.

להלן הנושאים אנכללים במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה):

1. מס רכישה הועלה ל- 6%.

2. תוקן מס רכישה לגבי דירות מגורים.

3. נקבע חישוב מס שבח ליניארי חדש / מוטב לגבי מכירת דירת מגורים החל מיום 1 בינואר 2014.

4. צומצמו הפטורים ממס שבח המוענקים במכירת דירת מגורים מזכה.

5. בוטל הפטור ממס שבח המוענק במתן מתנות בין אחים (למעט חריגים).

6. הקצאת מניות באיגוד מקרקעין תחויב במס רכישה.

7. חלוקת רווחי שיערוך תחויב במס שבח.

8. יוטל מס שבח בגין תשלום במזומן במכירת נכס אשר אינו דירת מגורים במסגרת פינוי בינוי.

9. נקבעו הוראות מעבר מפורטות לגבי מכירת דירת מגורים.

ראה גם:  הוראת ביצוע 5/2013