הנחה במס רכישה לעולה

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה - 1974, אשר הותקנו מכוח חוק מיסוי מקרקעין, קובעות כי עולה הרוכש זכות במקרקעין בשנה אשר קדמה לעלייתו לישראל ועד ל- 7 שנים לאחר כניסתו למדינת ישראל, ישלם מס רכישה בשיעורים להלן:

  1. 0.5% עד למדרגה הראשונה.
  2. 5% מעל המדרגה הראשונה.

המדרגות מתעדכנות מידי שנה.

העולה זכאי לשיעורי המס הנ"ל פעם אחת לגבי רכישת דירה ופעם אחת לגבי רכישת עסק.

תשומת הלב כי הגדרת עולה בתקנות אינה זהה להגדר עולה חדש או תושב חוזר ותיק לעניין פקודת מס הכנסה.

עולה מוגדר לעניין זה:

  1. מי שנכנס לישראל אחרי 28 בפברואר 1963 ובידו אחת מאלה:
  1. שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני אדם שדינם כדין עולה.

שר האוצר עשה שימוש בסמכות אשר הוענקה לו כאמור לעיל וקבע, לעניין זה, כי יראו כעולה גם מי שנכנס בשנית לישראל, אם שוכנע המנהל כי בעת שהותו לראשונה בישראל נתקיימו כל אלה:

  1. היתה בידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974.
  2. הוא שהה בישראל לצורך שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב) התשמ"ו-1986, או למטרת לימודים, או שהיה "מרצה אורח" או "מומחה חוץ" כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.
  3. בעת שהותו לראשונה בישראל לא רכש זכות במקרקעין בפטור ממס רכישה לפי תקנה 12 לתקנות מס רכישה.

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם: הבהרת רשות המסים בדבר חישוב מס רכישה ברכישת "דירת מגורים יחידה" על ידי עולה

            מס רכישה 2018  

           הרפורמה במיסוי דירות מגורים

          הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים