דירת מגורים לעניין מס רכישה

 

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") מגדיר דירת מגורים לעניין מס רכישה (בשונה מדירת מגורים לעניין מס שבח), כל אחת מאלה:

  1. דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה אשר בנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה אשר אין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.
  2. זכות במקרקעין אשר נמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהינו דירה המיועדת לשמש למגורים.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישהחישוב מס רכישהמדרגות מס רכישה מעודכנות