תזכיר חוק - פטור במכירת דירת מגורים והעלאת שיעור מס הרכישה

 

במסגרת זו מוצע כי יוגדלו שיעורי מס הרכישה החלים לגבי מי שרוכש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, ומאידך יקבע פטור מיוחד ממס שבח לגבי מכירות של עד שתי דירות מגורים שהן בגדר "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק. הפטור המוצע ינתן עד לתקרת שווי של 3 מיליון ש"ח לכל דירה נמכרת והוא ינתן בנוסף לפטורים שהמוכר זכאי להם לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק - פטור במכירת דירת מגורים והעלאת שיעור מס הרכישה

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים