תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

על פי המצב החוקי היום אזרח ישראלי המוכר זכות במקרקעין באזור או רוכש זכות כאמור חייב לשלם תשלומי חובה לרשויות האזור ולמדינת ישראל ורק לאחר ששילם את שני סוגי תשלומי החובה האמורים הוא יכול לדרוש מרשויות המס בישראל את החזר המס  ששולם לרשויות האזור. בתזכיר חוק זה מוצע לייעל את מנגנון תשלום המס ולמנוע הכבדה על האזרחים.

 

ראה גם שומה עצמית מס שבח

 

לפי סעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), אזרח ישראלי, כהגדרתו באותו סעיף, הרוכש זכות במקרקעין באזור או המוכר זכות במקרקעין באזור, חייב במס רכישה או במס שבח, לפי העניין. כך גם חייב האזרח הישראלי במס רכישה או במס שבח בעת ביצוע פעולה באיגוד שיש לו מקרקעין באזור שהיה נחשב כאיגוד מקרקעין אילו האיגוד והמקרקעין היו בישראל.

יחד עם זאת, סעיף קטן (ו) קובע, כי מסכום מס שבח או מס הרכישה, לפי הענין, יופחת סכום אגרה או מס ששילם אותו אזרח לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה.

בבסיס הצעת תיקון החוק עומד הרצון לייעל את מנגנון ההתחשבנות מול רשויות האזור ולמנוע הכבדה מיותרת על האזרחים (שיסודו בחובה לעמוד בתשלומם של שני תשלומי החובה האמורים ורק לאחר מכן לדרוש את ההחזר). מוצע לאפשר, לפי בקשת אזרח כאמור, למנהל מיסוי מקרקעין, להעביר סכומי מס ששולמו כמס שבח או כמס רכישה בהעברה ישירה לשלטונות האזור.

העברת סכום המס ששולם, בהתקיים תנאי הסעיף המוצע, תעשה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמתחייב מיום תשלום המס ועד ליום הרישום במרשמי שלטונות האזור

 

יתוקן חוק מיסוי מקרקעין.

צפויה השפעה מזערית על תקציב המדינה.  אין השפעה על תקנים במשרדי הממשלה ועל ההיבט המינהלי

 

לחץ כאן לתזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה )(תיקון מס'....) התשע"ו-2016

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים