פטור ממס שבח במכירת 2 דירות ורכישת דירה

להלן התנאים לפטור חד פעמי ממס שבח על פי סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין:

  1. הדירות עומדות בהגדרת דירת מגורים מזכה.
  2. המכירה הינה של מלוא הזכויות בדירה.
  3. המוכר הינו תושב ישראל או תושב חוץ אשר מחזיק באישור מרשויות המס במדינת תושבותו כי אין בבעלותו דירה באותה מדינה (רשות המסים פרסמה הקלות בעניין זה).
  4. במועד המכירה של הדירה הראשונה, אשר בגינה מבוקש הפטור, מחזיק בדירה נוספת אחת בלבד.
  5. מכירת הדירה הנוספת בפטור ממס בתוך 12 חודשים מיום מכירת הדירה הראשונה ( יש לוודא זכאות לפטור ממס שבח גם בהתאם להוראות המעבר לעניין פטור ממס שבח לדירה יחידה -ביום 1 בינואר 2014 החזיק בדירת מגורים אחת בלבד) (ראה גם הרפורמה במיסוי דירות מגורים).
  6. תקרת שווי שתי הדירות (בשנת 2022 -  2,070,000 ש"ח).
  7. רכישת דירה בשנה שלפני מכירת הדירה הנוספת או בשנה לאחר מכירתה בסך 75% לפחות משווי 2 הדירות.
  8. אם עומדים בכל הקריטריונים לעיל למעט תקרת 2 הדירות , ניתן לקבל לפטור יחסי אם שווי 2 הדירות לא עלה תקרה שווי מרבי (בשנת 2022 - 3,443,000 ש"ח) - היתרה תחויב במס כזכות שאינה דירת מגורים מזכה (לא זכאית לחישוב מס שבח ליניאריות חדשה / מוטבת).

 

לעניין התקופות האמורות לאור נגיף הקורונה החדש יש לבחון אותן בכפוף להוראות בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בעניין הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף - 2020 , חוק לדחיית מועדי תשלומי מסים והוראות לעניין מענקים בשל נגיף הקורונה החדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א - 2020 ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה)(הוראת שעה), התשפ"א - 2020 אשר מגדירות תקופה אשר לא תובא בחשבון בתנאים מסוימים מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021 כמוסבר בתוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2/2020 דחיית תקופות ומועדים - נגיף הקורונה החדש.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

 

ראה גם ו"ע 14339-09-14 לעניין מכירת 2 דירות בתקופת המעבר (2014 - 2017).

        מיסוי מקרקעין טפסיםשומה עצמית מס שבח