מקדמת מס שבח

 

סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") קובע כי הרוכש ישלם מקדמה על חשבון מס השבח אשר חייב בו המוכר.

  

ראה גם מס שבח

 

  1. גובה המקדמה נקבע כדלהלן:

 

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

  1. המקדמה לא תחול במקרים להלן:

 

 

  1. מועד תשלום המקדמה

 

הרוכש חייב בהעברת סכומי המקדמה מיד לאחר ששילם מעל 40% מן התמורה למוכר וברכישה מקבלן מיד לאחר ששילם מעל 80% מן התמורה (אלא אם המוכר הציג אישור פקיד שומה על פי סעיף 50 לחוק על היות המכירה פטורה ממס שבח ומתשלום מקדמה).

בכל מקרה לא תקום חובת תשלום המקדמה לפני שחלפו 30 יום ממועד העסקה.

 

מומלץ לבדוק זכאות להחזר מס שבח.

  1. הקטנת סכום המקדמה

 

המוכר או הרוכש יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמה המבוססת על השומה העצמית למס שבח.

לבקשה כאמור יש לצרף את כל המסמכים התומכים בשומה העצמית.

את הבקשה להקטנה יש להגיש על גבי טופס 7155.

יובהר כי גם למנהל מס שבח ניתנה סמכות להקטין מקדמה ביוזמתו.

המנהל יחליט בבקשה להקטנה תוך 20 יום מהגשתה או תוך 20 יום ממועד הגשת ההצהרה הכוללת שומה עצמית של המוכר, לפי המאוחר.

לא נתן המנהל תשובה במועד האמור יראו את הבקשה לעניין גובה המקדמה כאילו נתקבלה.

אם דחה המנהל את בקשת המקדמה ניתן להגיש בקשה לבחינת ההחלטה וזאת על גבי טופס 7156.

בקשה זו תיבחן על ידי גורם אחר אשר לא טיפל בבקשה הראשונה והוא ייתן תשובתו תוך 45 ימים.

לא נתן תשובתו במועד זה יראו את הבקשה כאילו התקבלה.

 

  1. הוראות כלליות

 

 

  1. מקדמה למס רכישה

 

החוק קובע כי בהתקיים התנאים להלן, יינתן גם אישור לטאבו למס רכישה:

 מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2014 – תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין – סעיף 15 לחוק – תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש

          חישוב מס רכישהשומה עצמית מס שבח

רשות המסים מאפשרת למוכר / רוכש זכות במקרקעין אשר לא דיווח על העסקה כנדרש לפנות אליה בהליך של גילוי מרצון.

          פרסום רשות המסים מדריך למוכר זכות במקרקעין 2016