מענק לחייב במס ריבוי דירות שימכור דירה

  

בעקבות חוק מס ריבוי דירות, אשר בוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק"), עשה שר האוצר שימוש בסמכות אשר הוענקה בחוק והתקין את תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו- 2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות").

  

התנאים בסיסיים לקבלת המענק

 

 1. המוכר היה חייב במס, מיום תחילתו של החוק עד מועד מכירת הדירה.
 2. מכירת הדירה דווחה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין וכן, המוכר הגיש דיווח על דירות המגורים אשר בבעלותו לגבי שנת המס 2017, במועד ההצהרה על מכירת הדירה או לפני כן.
 3. המוכר הגיש יחד עם ההצהרה על מכירת הדירה, את המסמכים להלן:
 1. המוכר חייב במס שבח בגין מכירת הדירה.
 2. המכירה אינה אחת מאלה:
 1. דירת המגורים נמכרה ליחיד תושב ישראל אשר הינו משפר דיור או שאין לו דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין.
 2. המוכר לא רכש דירת מגורים כהגדרה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין מיום 16 בדצמבר 2016 עד מועד קבלת המענק.

 

מגבלות לעניין הזכאות למענק

 1. הזכאות למענק מותנת בכך שהמוכר לא רכש דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין בתקופה אשר ממועד קבלת המענק עד ליום 31 בדצמבר 2020, לעניין זה:
 1. לא יינתן מענק למוכר אחד בעד יותר מ- 3 דירות מגורים.

  

הגדרות

מוכר - חייב במס שמכר דירת מגורים בתקופה מיום 1 בינואר 2017 עד ליום 1 באוקטובר 2017.

 משפר דיור - רוכש שלו דירה יחידה והצהיר בדיווח על רכישת הדירה שבכוונתו למכור את אותה הדירה בתוך התקופה הקבועה בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

 דירה יחידה - כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.

  

גובה המענק

 1. לגבי מוכר אשר הינו חייב במס שלא חל עליו הפטור ממס ריבוי דירות הקבוע בסעיף 117(ב)(4) לחוק - המענק יהא בגובה מס השבח אשר הוא חייב בו בגין מכירת דירת המגורים עד לסכום של 85,000 ש"ח.
 2. לגבי מוכר אשר הינו חייב במס אשר חל עליו הפטור ממס ריבוי דירות הקבוע בסעיף 117(ב)(4) לחוק - מחצית מסכום מס השבח אשר הוא חייב בו בגין מכירת דירת המגורים עד לסכום של 15,000 ש"ח.

 

 אופן תשלום המענק

 1. אם שולם מס השבח - תבוצע העברה בנקאית תוך 21 יום מן המועד אשר בו התקיימו כל התנאים המפורטים לעיל.
 2. אם לא שולם מס השבח - רשאי המוכר לבקש שיראו את סכום המענק בשל אותה מכירה כתשלום על חשבון מס השבח שהוא חייב.

  

החזר המענק

מוכר אשר שולם לו מענק ואשר רכש דירת מגורים בניגוד למגבלה האמורה לעיל, ישיב את המענק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לרשות המסים, בתוך 30 יום ממועד רכישת הדירה או חלק ממנה.

 

  מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

[i]  דירת מגורים - כל אחת מאלה:

 1. דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.
 2. זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.