טופס 7914 – הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

                            בהתאם לסעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק")

                        לשימוש במכירות מיום 1 בינואר 2018

 

ראה גם הרפורמה במס שבח

 

יש למלא טופס זה רק כאשר הנכס הנמכר הינו דירת מגורים מזכה לגביה מבקש המוכר חיוב במס שבח.

 

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי דירת המגורים הנמכרת

 

  1. פרטי המוכר/ים

 

  1. הצהרת המוכר/ת:

מועד רכישת הדירה

בנייתה של הדירה הסתיימה □ כן, הדירה הייתה ראויה למגורים בתאריך _________    □ לא

 קיבלתי את החזקה בדירה הנמכרת □ כן, החזקה נמסרה לידי בתאריך _________    □ לא

הדירה הנמכרת שמשה בעיקרה למגורים □ כן, מתאריך _________  עד תאריך _________   □ לא

(לעניין זה – דירה שמעל 50% משטחה משמש למגורים תחשב כדירה ששימשה בעיקרה למגורים)

לא נעשה בדירה שימוש כלשהוא מתאריך __________ עד תאריך __________

לדירה זכויות בנייה שלא נוצלו   □ לא     □ כן

הדירה הנמכרת שימשה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה   □ לא     □ כן

מוכר הדירה נהנה מהטבות בגינה לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון  □ לא     □ כן

הדירה המנכרת או הקרקע שעליה נבנתה התקבלה אגב פירוק איגוד לפי סעיף 71 לחוק   לא     □ כן

הדירה הנמכרת נרכשה כדירה חלופית לדירה אחרת שנמכרה בפטור ממס בחילוף   לא     □ כן

הדירה הנמכרת התקבלה תמורת זכות שאינה דירת מגורים במסגרת פרוייקט תמ"א 38 / פינוי בינוי □ לא     □ כן

הדירה הנמכרת התקבלה בהעברה פטורה מחברה לבעל מניות מהותי בהתאם לסעיף 96(ב)(3)(ב) לחוק ההתייעות הכלכלית 2016 □ לא     □ כן

הדירה הושכרה בתקופת השבח □ לא     □ כן מתאריך __________ עד תאריך _____________

במסלול מיסוי במס הכנסה □ פטור □ 10% □ רגיל

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

לחץ כאן לטופס 7914

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים