טופס 7038 – בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים

                        לפי סעיף 62(ב) לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ג - 1963

                        הפטור לא יחול אם אחד הצדדים לעסקה נשוי

סעיף 55 לחוק הירושה התשכ"ה - 1965

איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצווה שהשאיר המוריש.

סעיף 62(ב) לחוק מס שבח מקרקעין

מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס; לעניין זה, "בן זוג המתגורר יחד אתו בדירה" – מי שעשוי לחול עליו סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, וחי ביחד עם בן זוגו חיי משפחה במשק בית משותף בדירת מגורים הנמכרת, שנה לפחות לפני המכירה.

                        (נספח להצהרה לפי סעיף 73 לחוק)

 

  1. פרטי דירת המגורים הנמכרת.

 

  1. פרטי המוכר/ת

 

  1. פרטי הרוכש/ת

 

  1. זכויות בנייה נוספות על החלקה עליה בנויה דירת המגורים: □ אין            □ יש (נא לצרף פירוט)

 

  1. הצהרה

אנו החתומים מטה מצהירים כדלקמן:

1.      אנו חיים חיי משפחה במשק בית משותף מתאריך _____________

2.      אנו גרים בדירה זו מתאריך ____________ עד יום המכירה.

3.      המכירה היא ללא תמורה.

4.      לאחר שקראנו את הוראת סעיף 62 (ב) לחוק מס שבח ואת הוראת סעיף 55 לחוק הירושה, אנו מצהירים בזה כי אנו באים בגדר "בן זוג" לעניין הסעיפים כאמור.

 

 

לחץ כאן לטופס 7038

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים