טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

הטופס מהווה הצהרה משלימה להצהרה הראשית.

 

ראה גם הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין

 

יש למלא טופס זה רק כאשר הנכס הנמכר הוא דירת מגורים מזכה לגביה מבקש המוכר פטור ממס שבח.

 

ראה גם הרפורמה במס שבח

 

בטופס נכללים הדברים להלן:

  1. פרטי דירת המגורים הנמכרת.
  2. פרטי המוכר/ים.
  3. פרטי בני המשפחה של המוכר/ים בתאריך המכירה.
  4. הצהרה כללית לצורך בחינת עמידה בתנאים הבסיסים לפטור - דירת מגורים מזכה, זכויות בנייה לא מנוצלות, מקורות מימון לעניין תקופת צינון דירת מתנה וכו'.
  5. הצהרת תושב ישראל.
  6. הצהרה בבקשת פטור לדירה יחידה בהתאם להוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק").
  7. הצהרה בבקשת פטור לדירת ירושה לפי סעיף 49ב(5) או 49ב(6) לחוק.
  8. הצהרה בבקשת פטור במכירת 2 דירות מגורים ורכישה דירה לפי סעיף 49ה לחוק.
  9. הצהרה בבקשה לפטור מתנה לפי סעיף 62 לחוק.

 

לחץ כאן לטופס 2988

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים