חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 78), התשע"ד – 2014

 

פורסם תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין אשר דן בעניין חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין. ההוראה הפכה להוראת קבע וזאת תוך ביצוע שינויים ושיפורים במנגנון הקיים. התיקון אף מתייחס לקביעת שיעור מקדמה בשיעור של 7.5% לחבר בני אדם, למקרקעין אשר הינם דירת מגורים מזכה החייבת במס לפי שיטת החישוב הליניארי, מקרקעין המהווה מלאי עסקי וכו'.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 78), התשע"ד – 2014

 

ראה גם: מקדמת מס שבח

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים