חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87), התשע"ו-2016

 

על פי המצב החוקי טרם התיקון אזרח ישראל המוכר זכות במקרקעין באזור או רוכש זכות במקרקעין חייב לשלם תשלומי חובה, הן לרשויות האזור והן למדינת ישראל על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן :"החוק"), ורק לאחר תשלום שני הסוגים של תשלומי החובה האמורים הוא יכול לדרוש מרשויות המס בישראל את החזר המס אשר שולם לרשויות האזור

תיקון החוק נועד לייעל את מנגנון תשלום המס במקרים כאמור ולמנוע הכבדה על האזרחים.

 

תיקון סעיף 16א לחוק

  1. סעיף 16א(1) לחוק יסומן כפסיקה "(1)" ואחריה תבוא פסקה (2) בנוסח להלן:

שילם אזרח ישראלי מס שבח או מס רכישה לפי סעיף זה, בשל מכירה או פעולה באיגוד, רשאי הוא לבקש מהמנהל שיראו את סכום המס האמור עד גובה האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד כאילו היה מקדמה על חשבון אותה אגרה (בפסקה זו – סכום המקדמה); ביקש האזרח הישראלי כאמור, ואישר המנהל, לצורך רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור, כי שולם המס על פי סעיף זה, יעביר המנהל את סכום המקדמה לשלטונות האזור, לאחר שהוכח לו כי הזכות נרשמה בספרי הרישום האמורים; לעניין פסקה זו.

"האגרה לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד" – סכום האגרה אשר האזרח הישראלי חייב בתשלומו על פי הדין החל באזור לעניין רישום מקרקעין, לשלטונות האזור, בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד אשר בשלה הוא חייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, ואם חבותו של האזרח הינה על פי סעיף קטן (ג) – חלקו היחסי של האזרח בסכום האגרה אשר חבר בני האדם שהוא חבר בו חייב בתשלומו;

"סכום המס" – סכום מס השבח או מס הרכישה אשר שולם, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום עד יום רישום הזכות בספרי הרישום המנוהלים בידי שלטונות האזור.

 

  1. חוק זה יחול על בקשה של אזרח ישראלי, כהגדרתו בסעיף 16א לחוק העיקרי, אשר תוגש החל מתום 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

 

לחץ כאן לתיקון מס' 87

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים