חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016

 

 

במסגרת תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין בוצעו השינויים להלן:

 1. הגדרת דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה - נוספה הוראה הקובעת כי לא תובא בחשבון דירת מגורים נוספת אשר התקבלה בירושה וחלקו בדירה אינו עולה על חצי ולגבי דירה אשר לא נתקבלה בירושה אינו עולה על שליש (נותר ללא שינוי).
 2. לעניין הפטור ממס שבח לדירת מגורים יחידה - נקבע כי הפטור יחול גם אם המוכר מחזיק בדירה נוספת אשר התקבלה בירושה וחלקו בה אינו עולה על מחצית ולגבי דירה אשר לא התקבלה בירושה חלקו בה אינו עולה על שליש (נותר ללא שינוי).
 3. תיקון חזקת דירת מגורים יחידה בסעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין - הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה, יחול גם אם ברשות המוכר דירת מגורים נוספת אשר נרכשה 24 חודשים (במקום 18 חודשים) שקדמו למכירה - התיקון יחול בתום תקופת הוראת השעה כהגדרתה להלן, והוא יחול על דירת מגורים אשר נרכשה בתום תקופת הוראת השעה ואילך, כתחליף לדירה הנמכרת אשר עליה חלה החזקה כאמור בסעיף.
 4. תוקן סעיף 49ד לחוק מיסוי מקרקעין ונקבע כי לעניין הפטור ממס שבח לדירה יחידה תובא בחשבון גם החזקה בדירה באמצעות איגוד אם התקבלה בירושה - אם חלקו עולה על מחצית, ולגבי החזקה אשר לא התקבלה בירושה אם חלקו בבעלות עולה על שליש.
 5. קיצור התקופה למשפרי דיור לעניין מס רכישה - נקבע הוראת שעה למשך 5 שנים החל מיום 1 במאי 2016, הקובעת, כי יהא ניתן למכור דירת מגורים לאחר רכישה של דירה אחרת על מנת שתחשב דירה יחידה לעניין החבות במס רכישה, אם המכירה תהא תוך 18 חודשים (במקום 24 חודשים) ממועד הרכישה.

 

להלן הוראות תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין:

 

 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ג1ג)(4)(א), בהגדרה "דירה יחידה", במקום "אינו עולה על שליש" יבוא "הוא כאמור בסעיף 49ג(3)".

 

 1. בסעיף 49ב(2) לחוק העיקרי, במקום "שאינו עולה על שליש ממנה" יבוא "כאמור בסעיף 49ג(3)".

 

 1. בסעיף 49ג לחוק העיקרי –

 

 

 1. בסעיף 49ד לחוק העיקרי, אחרי "חלק העולה על שליש בבעלות בה" יבוא "ולגבי מוכר שירש את זכויותיו באיגוד – חלק העולה על מחצית בבעלות בה"

 

 1. (א) בתקופה של חמש שנים מיום כ"ג בניסן התשע"ו (1 במאי 2016) (להלן – תקופת הוראת השעה), יקראו את החוק העיקרי, כך שבסעיף 9(ג1ג)(2)(ב), במקום "ב-24 החודשים" יבוא "ב-18 החודשים".

(ב) הוראות סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף קטן (א), יחולו על זכות במקרקעין שנרכשה בתקופת הוראות השעה.

 

 1. תחילתו של סעיף 49ג(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3(1), בתום תקופת הוראת השעה, והוא יחול על דירת מגורים שנרכשה בתום תקופת הוראת השעה ואילך, כתחליף לדירה הנמכרת שעליה חלה החזקה כאמור באותו סעיף.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו-2016

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים