11 במאי 2013

תמצית השינויים הצפויים בחוק מיסוי מקרקעין

  

 1. יבוטל הפטור ממס שבח אשר מוענק כיום לדירת מגורים נוספת אחת לארבע שנים, בהתאם להוראות סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), באופן כדלהלן:
  • החל מיום 1 בינואר 2014 (להלן: "יום התחילה") יוטל מס שבח בשיעור של 25% על שבח במכירת דירת מגורים אשר אינה "דירה יחידה".
  • המס כאמור בסעיף ‎1 לעיל יהא ליניארי, כך שהשבח מדירת המגורים המיוחס לתקופה עד ליום 1 בינואר 2014, יהא פטור ממס, וייקבעו הוראות מעבר לגבי דירות אשר נרכשו לפני יום התחילה.
  • יתוקן סעיף 49ב(2) לחוק בדבר פטור ממס שבח במכירת "דירת מגורים יחידה" – יבוטל התנאי הקובע כי בארבע השנים שקדמו למכירה לא החזיק המוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת. כמו כן, יתווסף תנאי לפטור כי המוכר החזיק בדירה לפחות 18 חודשים.
  • יתוקן סעיף 49ב(2) כך שיהא ניתן למכור חלק בדירה הקטן מ- 25% בפטור על פי סעיף זה וכן דירה אשר הושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997.
  • תתוקן חזקת דירת מגורים יחידה כך שהחזקה תחול גם אם התא המשפחתי מחזיק, בנוסף לדירה אשר בבעלותו, דירה אחרת אשר חלקו בה קטן משליש. אם דירת המגורים תימכר בפטור על פי סעיף 49ב(2) לחוק לא יהא ניתן למכור בפטור לאחר מכן את הזכויות החלקיות בדירה.
  • דירה אשר נתקבלה בירושה והמוריש ערב פטירתו היה בעליה של "דירה יחידה" והיה זכאי ביום פטירתו לפטור במכירתה, יהא היורש זכאי לפטור נוסף ועצמאי במכירת דירת הירושה. דירה זאת לא תבוא במניין הדירות לצורך קביעת הזכאות לפטור בגין דירה יחידה.
  • יתוקן הפטור החד פעמי, אשר ניתן לתא משפחתי בהתאם לסעיף 49ה לחוק, במכירת שתי דירות לצורך רכישת דירה חלופית, כך שהפטור יוענק רק אם לתא המשפחתי ביום המכירה שתי דירות בלבד, כך שהדירה החלופית הנרכשת תהא לאחר המכירה דירתו היחידה.
  • תתוקן תקופת הצינון לעניין דירת מתנה, בהתאם לסעיף 49ו לחוק, כך שמכירת דירה יחידה אשר נתקבלה במתנה תהנה מן הפטור ממס שבח ובלבד שעברו 4 שנים מיום קבלת המתנה ובמידה ומקבל המתנה התגורר בדירה דרך קבע – עד שיחלפו 3 שנים מיום שהחל לגור בה דרך קבע.

 

 1. ביטול פטורים והטבות סוציאליים לתושבי חוץ, כדלהלן:
  • יבוטל הפטור ממס שבח לתושבי חוץ במכירת דירת מגורים, באופן ליניארי, והזכאות לפטור תיבחן בהתאם למעמדו של המוכר ביום המכירה.
  • "תושב ישראל" יוגדר בחוק לרבות אזרח ישראל תושב האזור.
  • תבוטל לתושב חוץ ההטבה במס רכישה המוענקת בגין "דירה יחידה". כמו כן, יקבעו הוראות מיוחדות לגבי תושב חוץ אשר רכש דירת מגורים ולאחר מכן עלה לישראל, כך שיהא זכאי להחזר ההפרש במס הרכישה אם עלה תוך שנתיים מיום הרכישה היה וזו דירתו היחידה.

 ראה גם החזר מס שבח

 1. מיסוי דירות יוקרה
  • במכירת דירת יוקרה שהינה דירתו היחידה של המוכר, ושווי מכירתה עולה על 5 מיליון ₪ (להלן: "דירת יוקרה"), יפוצל השבח, לשבח חייב ושבח פטור בהתאם ליחס שבין תקרת הפטור (5 מליון ₪) לסך שווי המכירה.
  • תקבע מדרגה נוספת של מס רכישה בשיעור של 8% בגין רכישת דירות יוקרה בסכום העולה על 5 מליון ₪.

 

 1. יוטל מס רכישה בשיעור של 3.5%, כמדרגה ראשונה על כל מי שרוכש דירת מגורים ובעבר הייתה רשומה על שמו דירת מגורים אחרת (גם אם זאת דירתו היחידה!).

 

 1. עסקת קומבינציה – הפטור בגין דירת מגורים בעסקת קומבינציה יהא פטור חלקי – רק בגין אותו חלק מן הזכויות בדירה הנמכר בעסקת הקומבינציה.

 

 1. צמצום הפטור למתנות בין קרובים – יקבע כי הפטור במכירת מקרקעין בין קרובים הניתן כיום באופן רחב, יינתן רק כאשר המתנה הינה בין בני זוג, צאצאים או הורים והורי הורים.

 

 1. תקבע כהוראת קבע ההוראה המטילה על הרוכש תשלום מקדמה על חשבון מס שבח של המוכר וזאת מכספי תמורת המכירה.

 

 1. תיקבע הסמכה למנהל לדיווח מקוון במיסוי מקרקעין.

 

 1. יוטל מס רכישה בגין הקצאה באיגוד מקרקעין.

 

 1. יוטל מס שבח בגין תשלום במזומן במכירת נכס אשר אינו דירת מגורים במסגרת פינוי בינוי.

 

 מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם חישוב מס שבח

          הרפורמה במס שבח  בדבר התיקונים אשר בוצעו בפועל

          מיסוי מקרקעין טפסים