הקלות מס שבח במכירת קרקע לבניית דירות - הוראת שעה לשנים 2016 עד 2018

 

במסגרת תיקון מס' 83 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע הוראת שעה למשך 3 שנים, לגבי יחידים (לרבות חברה משפחתית או שותפות) בעלי קרקעות אשר רכשו את הקרקע בתקופה מיום 1 באפריל 1961 ועד 5 בנובמבר 2001, ואשר תכנית הבנייה החלה לגביה מתירה בנייה של 8 דירות מגורים לפחות.

במקרים כאמור יחול שיעור מס שבח מופחת של - 25% בלבד על השבח הריאלי עד יום התחילה (על חלק זה של השבח חל שיעור מס שולי אשר יכול להגיע ל- 50%).

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

 להלן עיקר התנאים לקבלת ההטבה:

 

  1. אם התכנית החלה מתירה בנייה של פחות מ- 1,000 דירות

לעניין זה החוק קובע כי נדרש סיום הבנייה יהא של כל הדירות בהתאם לתכנית החלה במועד סיום הבנייה ובעסקת קומבינציה לפחות 8 דירות ביתרת המקרקעין או בזכות כולה.

במקרה של אי עמידה בסיום הבניה בתקופה האמורה- תחול ההטבה באופן יחסי בהתאם למספר הדירות אשר בנייתן הסתיימה.

  

  1. אם התכנית החלה מתירה בנייה של לפחות 1,000 דירות

המכירה הינה לקבלן או למי שעוסק בבניית דירות על קרקע בבעלותו, על ידי קבלן, לצורך מכירתן והקרקע תהווה מלאי עסקי בידיו.

 

  

סייג להטבת במס שבח - שיעור המס המופחת של 25% לא יחול במקרים להלן:

 מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם שומה עצמית מס שבחמיסוי מקרקעין טפסים , החזר מס שבח