הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82)

 

הצעת החוק קובעת כי במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב ליניארי מוטב יהא פטור ממס שבח גם בגין הסכום האינפלציוני (ראה חישוב מס שבח).

בנוסף נקבע  כי בתקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) יהא ניתן ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים, ככל שמדובר בחלוקת עיזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 ושולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון.

 

ראה גם הרפורמה במיסוי מקרקעין

 

תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר 2014.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82)

ראה גם שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים