הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע''א-2011

 

במסגרת הצעת החוק, מוצע, בין השאר, לבטל את הפטור ממס שבח המוענק לדירות מגורים, בידי מי שמחזיק במספר דירות וזאת החל משנת המס 2013. כמו כן, מוצע להעניק, כהוראת שעה, פטור ממס שבח, בתנאים מסויימים, במכירת דירת מגורים אשר אינה "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 71), התשע''א-2011

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים