הצעת חוק מיסוי מקרקעין פטור ממס שבח אינפלציוני

 

במסגרת תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן: "החוק") (ראה לעניין זה הרפורמה במיסוי מקרקעין) בוטלה הוראת הפטור ממס שבח אשר היתה קבועה בסעיף 49ב(1) לחוק, אשר חלה על מוכר דירה שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת. בעקבות התיקון נוצרה הבחנה משמעותית בין בעלי כמה דירות לבין בעלי דירה יחידה ונקבע כי רק בעלי דירה יחידה ייהנו מפטור ממס שבח במכירת דירה, ואילו לבעלי כמה דירות יחושב מס השבח בצורה לינארית, כך ששבח אשר ייוחס לתקופה שעד יום 1 בינואר 2014)יהא פטור ממס שבח ואילו שבח אשר ייוחס לתקופה שמהמועד האמור ואילך יחויב במס שבח בשיעור שנקבע בחוק.

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

בדומה לשאר הסעיפים בפרק חמישי 1 לחוק הקובעים פטור ממס, קבע גם סעיף 49ב(1) לחוק, לפני ביטולו בתיקון מס' 76, פטור ממס הן על השבח הריאלי והן על השבח האינפלציוני החייב. בתיקון מס' 76 בוטל הפטור בסעיף 49ב(1), אבל נוסף לחוק סעיף 48א(ב2) ו-(ב3) אשר קובע חישוב מס מיוחד, אשר הינו חישוב לינארי מוטב, החל על השבח הריאלי בדירת מגורים מזכה חייבת.

הסעיף האמור, כפי שנחקק בתיקון מס' 76, פוטר ממס רק את השבח הריאלי אשר נצמח עד 31 בדצמבר 2013, אך לא את השבח האינפלציוני. בהתאם לסעיף 48א(ג) לחוק, שבח אינפלציוני אשר נצמח עד שנת 1993 חייב במס בשיעור של 10%, ושאר השבח האינפלציוני פטור ממס. מכאן, למרות שמטרת התיקון היתה לפטור ממס שבח את השבח אשר נוצר עד יום 31 בדצמבר 2013 (בדומה למצב החוקי עובר לתיקון מס' 76), ולמסות את עליית ערך הדירות מיום כניסת תיקון מס' 76 לתוקף ואילך, התיקון לא קבע הוראה כאמור לגבי המס המוטל על השבח האינפלציוני.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 48א(ג) לחוק, כך שגם השבח האינפלציוני החייב במס על פי הסעיף האמור כנוסחו היום, בגין חלק השבח הריאלי אשר זוכה לפטור ממס בנוסחת החישוב הלינארי, יהא פטור ממס, בדומה לפטור אשר הוענק על השבח הריאלי. כן, מוצע לקבוע, כי תחילתו של התיקון תהא ביום 1 בינואר 2014, כך שגם מי שמכר דירת מגורים מזכה במהלך שנת המס 2014 לא יהא חייב במס בגין השבח האינפלציוני.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין פטור ממס שבח אינפלציוני

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים