1.12.2011

 

שינוי חקיקה מביא להעלאה משמעותית בחבות במס שבח לאוכלוסיות חלשות ולמעמד הביניים

 

בסעיף שולי אשר הכניס משרד האוצר במסגרת החוק לשינוי נטל המס, אשר פורסם בעקבות דוח ועדת טרכטנברג ואושר בכנסת, דאג משרד האוצר להכניס שינוי חקיקה אשר מעלה משמעותית את החבות במס שבח לאוכלוסיות חלשות ולמעמד הביניים ולמעשה להשוואת חבות המס שלהם לזאת של נישומים בעלי הכנסה גובהה. העלאה אפקטיבית במס על אוכלוסיות אלו אינה מתיישבת עם הצהרות האוצר ועם הכרזותיה של ועדת טרכטנברד.

 

כיום, בעת מכירת נכס , אשר נרכש עד לנובמבר 2001, מחושבת החבות במס על ידי חלוקה השבח לשתי תקופות (החלוקה הינה "ליניארית" לפי מספר הימים בכל תקופה). על השבח שצמח מיום הרכישה ועד ליום 6 בנובמבר 2001 חלים שיעורי המס הרגילים אשר חלים על הכנסותיו הרגילות של הנישום ועל השבח הריאלי מאותו היום ועד ליום המכירה חל מס שולי שלא יעלה על 20% (ראה גם חישוב מס שבח).

לפיכך, כיום מבוגרים ומועטי הכנסות אשר מכרו נכסים כאמור שילמו מיסים לפי המדרגות הרגילות אשר חלו עליהם וכמובן לא שילמו מס לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר.

אולם בהינף יד, ובלי משים, דאגה הכנסת להכניס סעיף קטנטן ומוסתר לחוק הסוציאליסטי (חוק טרגטנברג) אשר קובע כי נישומים ישלמו מס על השבח עד לשנת 2001, אשר נובע ממכירת נכסי מקרקעין, לא את המס שמגיע לפי המדרגות הרגילות שלהם אלא "לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר" (שגם היא הועלתה בארבעה אחוזים). היינו, פתאום מעוטי יכולת ישלמו מס גבוה יותר ואף ישלמו מס על תקופה זו כאילו היו נמנים על עשירי הארץ.

 

נציין כי לא מצאנו איזכור להעלאה זאת בדוח הוועדה ולדעתנו תיקון זה הינו בניגוד לתכלית המוצהרת של החוק.

 

כך למשל, אדם בגיל 65 אשר אין לו הכנסות נוספות ונבע לו שבח מקרקעין ריאלי עד ליום 6 בנובמבר 2001, בסכום של 100,000 ₪, היה חייב במס שבח בסך כ-12 אלפי ₪ בהתאם למדרגות המס הרגילות (בהתעלם מזיכויים אישיים).

לעומת זאת, לאחר אישור החוק, חבות המס בגין השבח הנ"ל תעמוד על 48 אלפי ₪ (בהתעלם מזיכויים אישיים) בדומה לאנשים אשר הכנסתם החודשית עולה על 40 אלפי ₪. היתכן, שסעיף זה נכלל דווקא בחוק שנועד לסייע לאוכלוסיות חלשות, ואשר בו עניי הארץ נפגעים יותר מעשירי הארץ.

 

בדברי ההסבר לתיקון נאמר לעניין זה: " הואיל ובמקרים רבים משולמת המקדמה בגין השבח בשיעור נמוך בהתאם לסעיף 121, ובשלב חישוב ההכנסה החייבת עולה כי קיימות הכנסות נוספות ויש להוציא שומה מתוקנת גבוהה יותר ובכך נפגעת הוודאות של החייב. בהתאם למוצע, ישולם המס בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 (48% לפי התיקון המוצע) וככל שיווצר זיכוי בגין השבח הוא יוחזר בהתאם . . . "

 

נציין לעניין זה, כי אומנם תשלום מס השבח הינו מקדמה על חשבון מס הכנסה, אך בפועל במרבית המקרים האוכלוסיות החלשות ומעמד הביניים אינם נוהגים להגיש דוחות למס הכנסה, כך שבמרבית המקרים קיים תשלום עודף של מס שבח אשר נותר בקופת האוצר.

 

כידוע, במסגרת החוק תוקן שיעור המס השולי המרבי מ- 44% ל- 48% (מס ייסף בשיעור 2% לא הוטל בסוף), בנוסף תוקנו גם שיעור המס במדרגות הנמוכות מ- 29% ל- 30% וכן במקום 32% יחול מס בשיעור 33%, המדרגות הנמוכות – 10%, 14% ו- 21% נותרו ללא שינוי (מתייחס לשיעורי המס בשנת 2012 עובר לתיקון).

שינויים אלו יביאו לכך שאף אלו אשר יטרחו ויגישו דוחות מס ויקבלו החזר מס שבח, עדיין בעקבות התיקון חבות המס שלהם תגדל אם כי בהפרשים נמוכים.

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

 

העלאת מס שבח