הארכת מועד מכירת דירה לעניין החבות במס רכישה או מס שבח בשל משבר הקורונה

 

במסגרת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני והליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 , נקבעו ההוראות להלן בנושא:

בחישוב התקופות אשר נקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין המפורטות להלן, התקופה מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 1 באוקטובר 2020, לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באותה התקופה:

  1. לעניין מס רכישה:
  1. לעניין מס שבח: