ללקוח אשר מכר חנות צמח שבח (רווח) גבוה ובגינו שולם מס שבח מקרקעין טרם העברת הבעלות בנכס בטאבו.

מבדיקה אשר נערכה על ידי יועץ מס שבח שלנו התברר כי כנגד השבח הנ"ל לא קוזזו הפסדים עסקיים אשר היו למוכר באותה שנת מס בסך של 250,000 ₪.

לאחר תיקון שומת מס שבח מקרקעין נתקבל החזר מס שבח מקרקעין בסך כ 100,000 ש"ח.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת יועץ מס שבח מקרקעין שומה בעסקה של מכירת חנות וקיזוז הפסדים עסקיים