תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020

 

התקנות מגדירות "התקופה הקובעת" מיום 22 במרץ עד 31 במאי.

התקנות קובעות כי בחישוב התקופות אשר נקבעו בהוראות החיקוקים אשר מפורטים בתקנות, לא תובע בחשבון במניין התקופה הקובעת, אם במועד סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה.

התקנות מפרטות את הסעיפים הספציפיים אשר עליהן הן חלות, בין השאר, לעניין חוק מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020