תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון), התשע''ג-2013

 

פורסמו תקנות אשר מגדילות את שיעור מס הרכישה החל על רכישת מקרקעין, אשר אינם דירת מגורים, משיעור של 5% לשיעור של 6%. יחד עם זאת נקבע כי בתנאים מסוימים ברכישת מקרקעין אשר קיימת לגביה תכנית לבניית דירה אחת לפחות יהא ניתן לקבל החזר בגובה שישית ממס הרכישה אשר שולם. התיקון יחול על רכישת מקרקעין החל מיום 1 באוגוסט 2013.

 

ראה גם הרפורמה במס רכישה על דירות להשקעה אשר אושרה ביוני 2015

 

לחץ כאן לתקנות מיסוי מקרקעין, התשע"ג-2013

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים