תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

להלן הגדרות לצורך התקנות

"חייב" – מי שבשמו מוגש מסמך מקרקעין למנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק");

"כללי הדיווח המקוון" – כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017;

"מסמך מקרקעין" – כל אחד מאלה:

"מערכת המייצגים" – כהגדרתה בכללי הדיווח המקוון.

חובת הגשת מסמך באופן מקוון

הגשת הודעה על נאמנות

מי שחייב בהגשת הודעה על נאמנות על פי סעיף 74 לחוק, והגיש הצהרה מקוונת על פי סעיף 73 לחוק, רשאי להגיש את ההודעה באופן מקוון במועד או לאחר הגשת ההצהרה האמורה, אם בחר בכך, ובלבד שהגיש את ההודעה עד המועד הקבוע להגשתה.

סמכות המנהל לאשר דיווח שאינו מקוון

המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה מבין עובדי רשות המסים בישראל (להלן: "המוסמך"), רשאי לאשר הגשת מסמך מקרקעין מודפס על ידי מסירתו בידי או על ידי משלוחו בדואר אם התקיים אחד מאלה:

  1. לפי בקשת חייב, אם החייב איננו מיוצג על ידי עורך דין, והוכח להנחת דעתו של המנהל, או המוסמך, שהחייב אינו יכול להגיש למשרדי הרשות מפאת מגבלות פיזיות או מכוון שנמצא מחוץ לישראל;
  2. נוכח המנהל, או המוסמך, כי מתקיימות נסיבות חריגות בקשר לפעילות מערכת המייצגים או מערכות המחשוב של הרשות, ושבעטיין מסיבות טכנולוגיות מתאפשרת הגשה באופן מקוון לפי תקנות אלה, רשאי הוא, להורות, על אף האמור בתקנות אלה ולמשך תקופה שיורה, כי הדיווח לרשות ייעשה שלא באמצעות דיווח מקוון; הוראה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות וברשומות.

תחולה

  1. תחילתן של התקנות הינה כדלהלן:

לחץ כאן לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

ראה גם כללי מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (דיווח מקוון), התשע"ח-2017

          הדרכה: מערכת מייצגים ודיווחים מקוונים באתר רשות המסים