תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין - הקלות רכישת דירה בקבוצת רכישה

 

התיקון מאפשר ליהנות משיעורי מס רכישה המוטבים לדירה יחידה למי שרכש את הדירה בחלוף אחת התקופות המפורטות להלן לאחר שרכש דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה ("הדירה בקבוצת הרכישה"), ובעת שרכש את הדירה בקבוצת הרכישה היתה היא דירתו היחידה:

  1. אם בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה לא החלה תוך ארבע שנים ממועד רכישתה, או אם שוכנע המנהל כי חל באותה תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה.
  2. 6.5 שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה החזקה בדירה לא נמסרה בפועל לידי הרוכש.

 

האמור לעיל יחול בהתקיים כל אלה:

  1. העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה, לפי העניין, חל בנסיבות אשר אינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה.
  2. הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה.
  3. אלמלא רכש את הדירה בקבוצת הרכישה, היתה הדירה דירתו היחידה.

 

לעניין זה נקבעו ההגדרות להלן:

התחלת בנייה – עבודות להקמת הבניין, למעט עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע.

עיכוב מהותי – עיכוב בהמשך הבנייה או כל האטה בקצב התקדמות הבנייה שאינה מקובלת ברכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה.

  

במסגרת התיקון נקבעו הוראות מעבר למי שרכש דירה ערב תחילתו של תיקון זה.

נקבעו הוראות לעניין השלכה של מקרים כאמור לעניין מענק עבודה, הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי.

 

לחץ כאן לתיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין

 

ראה גם חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019 - שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים המהווה תחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שבנייתה טרם הסתיימה