תיקון 92 לחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת חוק לצמצום השימוש במזומן בוצע תיקון עקיף בחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") ונקבע כדלהלן:

רוכש זכויות במקרקעין החייב בהצהרה על פי סעיף 73 לחוק יכלול בהצהרה אחד מאלה:

  1. פרטים לעניין אמצעי התשלום אשר בו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות והכל כפי שיורה מנהל מיסוי מקרקעין.
  2. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.

המנהל לא ייתן אישור מסים אם לא התקיימו התנאים הנ"ל.

רוכש אשר הצהיר כאמור בסעיף 2 לעיל – ידווח למנהל בתוך 6 חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לו או ניתנה לפקודתו, על פרטי אמצעי התשלום כאמור.

 

לחץ כאן לתיקון 92 לחוק מיסוי מקרקעין

ראה גם: חישוב מס שבח , החזר מס שבח , שומה עצמית מס שבח