חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980 (להלן: "החוק"), מסדיר את זכותה של רשות מס לקזז החזר מס כנגד חוב מס סופי.

 

על פי החוק, ניתן לבצע את הקיזוז רק לאחר משלוח מכתב על כוונה לביצוע הקיזוז.

בהתאם לתקנות קיזוז מסים, התשמ"א-1980 (להלן: "התקנות")  יש להמתין פרקי זמן ניכרים קודם שתוכל רשות מס להפעיל את סמכותה כקבוע בחוק.

לאחר בחינה של הליכי הגבייה המופעלים כיום עלה הצורך בתיקון החוק ובקיצור המועדים הקבועים בתקנות וזאת משני טעמים:

 

  1. על מנת לייעל את הליכי הגבייה, שכן ככל שהליך גביית החוב מתארך כך קטנה היכולת לגבותו.
  2. על מנת שלא להרע את מצבם של החייבים, שכן כל עוד לא מבוצע הקיזוז, צובר החוב ריבית הפרשי הצמדה וקנסות שעלולים לפעול כנגד החייב בהליכי אכיפה אחרים.

 

לאור האמור מוצע להשוות את ההוראה בחוק להוראה בדין הכללי, סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, לפיה קיזוז בין חיובים הדדיים ניתן לביצוע בהודעה של צד אחד למשנהו. דהיינו, די במתן הודעה לצורך ביצוע מיידי של הקיזוז ואין צורך במשלוח מכתב על "כוונה" לבצע קיזוז.

במקביל ולאור התיקון המוצע בחוק יבוצע תיקון של התקנות.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק קיזוז מסים

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים