תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס'...) (הוראת שעה), התשע"ו-2015

 

במסגרת פעולות הממשלה להגדלת היצע יחידות דיור, מוצע כי במשך חמש שנים ניתן יהיה להגדיל את היצע יחידות הדיור באמצעות הוספת שטחי בניה למגורים בהליך של הקלה במגרשים המיועדים לבנייה רוויה ברשות עירונית, בכפוף לתנאים המפורטים בנוסף הצעות החוק.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס'...) (הוראת שעה), התשע"ו-2015

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים