תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 פרק _': מס ריבוי נכסים

 

בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החל מחודש ינואר 2008 ועד חודש אפריל 2016,  עלו מחירי הדיור בשיעור ממוצע של 110%.

 

עליית המחירים היא תוצאה של עודף בביקוש לדירות בהשוואה להיצע הקיים והוא קשור קשר הדוק לירידה בשיעור הריבית, המובילה לעידוד השקעה בנכסים פיסיים והיעדר אטרקטיביות של מסלולי חיסכון והשקעה אחרים בשוק ההון.

 

כמו כן, במהלך השנים האחרונות עלה בשיעור ניכר אחוז המחזיקים בדירה נוספת ובדירת מגורים שלישית ומעלה, לצרכי השקעה. לתופעה זו השפעה חיצונית שלילית על רמת המחירים במשק.

 

לאור האמור, מוצע להטיל על מחזיקי שלוש דירות או יותר מס בשל אחזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן- מס ריבוי נכסים), באופן שיגלם את הנטל העודף שאחזקה זו יוצרת על המשק, ובאופן שמעודד את מחזיקי מספר דירות למכור את נכסיהם, ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק המשני, ולהפחית את רמת המחירים.

 

שיעור המס יעמוד על 1% מערך ממוצע של דירה למטר רבוע, שעומד נכון להיום על 15,148 שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במקדם, שמבוסס על מדד חברתי-כלכלי ומדד פריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לנוסחה זו:

 

15,148 x (1.49-0.2362 x Peripheria - 0.01037 x Socio + 0.0238 x Peripheria2 + 0.0066X Socio2 + 0.0042X PeripheriaX Socio

 

מדד פריפריאליות  שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -  Peripheria 

מדד חברתי- כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - Socio

 

מוצע לקבוע ששיעור המס בעד דירת המגורים יוכפל בשטח הדירה שמצוין בחיובי הארנונה והוא מוגבל לסכום של 1,500 ש"ח לחודש עבור דירה.

 

עוד מוצע לקבוע הסדרים משלימים אשר יאפשרו את גביית המס. המערכת תופעל על ידי המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ולצורך כך יינתנו לו הסמכויות הנדרשות. כמו כן, נקבעות הוראות לעניין שומה, תשלום המס וגבייתו, עונשין והוראות נוספות, והכל כמפורט להלן.

 

לחץ כאן לתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 פרק _': מס ריבוי נכסים

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסיםחישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח