תזכיר חוק מיסוי מקרקעין - תיקון והוראת שעה - מס רכישה

  

תזכיר חוק

תזכיר חוק מיסוי  מקרקעין (שבח, ורכישה) (תיקון מס'.. והוראת שעה), התשע"ה-2015.

כללי

במטרה לסייע במאמצי הממשלה בהפחתת מחירי הדירות, במקביל לפעולות הממשלה המתוכננות בימים אלה להגדלת היצע הדירות, ולאור הקשיחות היחסית של ההיצע בטווח הקצר בצירוף סביבת הריבית הנמוכה, רואה הממשלה לנכון לנקוט צעדים אשר ממתנים את הביקוש להשקעה בדירות מגורים. לפיכך, מוצע בתזכיר זה לקבוע כי מס הרכישה הגבוה יותר המוטל כיום על רוכשי דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה ייקבע כהוראת קבע, וכן יועלה מס הרכישה בהוראת שעה על אותם רוכשי דירה שאינה דירת מגורים יחידה.

 

לסעיף 1

פסקה (1)

סעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין)  מגדיר את המונחים "בנין" ו – "דירת מגורים" וקובע כי ההגדרות יחולו לגבי סעיפים קטנים (ג), (ג1), (ג1א) ו-(ג1ב) של סעיף 9 לחוק. בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, שהתקבל בכנסת ביום כ"ט באב התשע"ג (5 באוגוסט 2013), במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014 (בפרק זה - תיקון מס' 76), נוספו לסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין סעיפים קטנים (ג1ג) ו-(ג1ד), ואולם בשל טעות טכנית לא נוספה הפניה לאותם סעיפים בסעיף קטן (ג) של סעיף 9 האמור, על אף שמדובר בסעיפים שתכליתם זהה ורק התקופות הקבועות בהם שונות.

הואיל ומוצע לבטל את סעיף קטן (ג1ד) של סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין ולהוסיף את סעיף (ג1ה), כפי שיפורט להלן, מוצע להוסיף לסעיף קטן (ג) של סעיף 9 האמור, הפניה לסעיף קטן (ג1ג) ו-(ג1ה) שלו. כך יובהר כי ההגדרות הקבועות בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין חלות גם לגבי סעיף 9(ג1ג) ו-(ג1ה).

 

ראה גם הרפורמה במס שבח 

 

פסקאות (2) ו-(3)

מוצע לבטל את סעיף קטן (ג1ד) של סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין ולתקן את סעיף קטן (ג1ג) של אותו סעיף, באופן שמדרגות מס הרכישה ושיעוריו כפי שנקבעו בחוק לעניין רכישת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה, עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), והוארכו על ידי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עד ליום 30.6.2015, ימשיכו לחול באופן קבוע גם לאחר מועד זה. במסגרת התיקון המוצע, יוטל מס רכישה קבוע בשיעור גבוה יותר על רוכשי דירות מגורים שאינן דירות יחידות כהגדרתן בחוק, כך שרוכש דירת מגורים שאינה דירה יחידה ימשיך להיות מחויב במס רכישה בהתאם למדרגות ולשיעורים להלן:

על חלק השווי שעד 1,162,120 ש"ח – 5%;

על חלק השווי העולה על 1,162,120  ש"ח ועד 3,486,350 ש"ח – 6%;

על חלק השווי העולה על 3,486,350  ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח – 7%;

על חלק השווי העולה על 4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח – 8%;

על חלק השווי העולה על 16,002,015  ש"ח – 10%.

 

בנוסף, מוצע כי סעיף 9(ג1ג)(2) ייקבע אף הוא כהוראת קבע, במקום ההוראה הקבועה בסעיף 9(ג1ד)(2), הואיל ומוצע כאמור לבטל סעיף קטן זה.

וזה נוסחו של סעיף 9(ג1ד) לחוק מיסוי מקרקעין שמוצע לבטלו:

"(ג1ד) (1)    במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) או לאחריו, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)  על חלק השווי שעד 1,055,935 שקלים חדשים – 3.5%;

(ב)  על חלק השווי העולה על 1,055,935 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 5%;

(ג)   על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדשים ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;

(ד)  על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

(2)  על אף הוראות פסקה (1), יחיד תושב ישראל שרכש דירת מגורים ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) או לאחריו (בפסקת משנה זו – הדירה) והתקיים בו אחד מאלה:

(א)        הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(ב)         בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד הרכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה;

(ג)         הדירה שרכש היא דירה חלופית כמשמעותה בסעיף 49ה(א);

ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בפסקה (3);

(3)  (א)        על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

(ב)         על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים – 3.5%;

(ג)         על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים – 5%;

(ד)         על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדשים ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;

(ה)        על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%;

(4)  לעניין סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (ג1ג)(4)."

 

ראה גם חישוב מס שבח

 

פסקה (4)

מוצע להוסיף את סעיף 9(ג1ה) אשר יקבע הוראת שעה לפיה במכירת זכות במקרקעין שהם דירת מגורים לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה  שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 4,800,605  ₪ ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה. זאת, לאור האמור בחלק הכללי.

 

 

לסעיף 2

סעיף קטן (א)

מאחר שהתיקון המוצע בפסקת משנה זו הוא תיקון מבהיר הנובע מטעות טכנית בלבד, מוצע לקבוע, בסעיף 9 להצעת החוק, כי תחילתו של התיקון לגבי סעיף (ג1ג) הינה ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) - מועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 76. תחילתו של התיקון לגבי סעיף (ג1ה) המוצע תהיה ביום פרסום החוק.

סעיף קטן (ב)

כאמור לעיל, הוראת השעה הקבועה בסעיף 9(ג1ג) הייתה אמורה לפקוע ביום 31.12.2014, ואולם, לאור סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, אשר קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת — יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים", הוארך תוקפה של הוראת השעה האמורה והיא חלה גם היום, עד ליום 30.6.2015. סעיף התחילה בא לשקף למעשה את תחולתו של סעיף 38 בתקופה שמיום 1.1.2015 ועד יום 30.6.2015, ועל כן מוצע להבהיר כי תחילתו של התיקון ביום 1.1.2015, על מנת לשקף את תחולתו של סעיף 38 האמור. 

בהנחה של ירידה של 35% בסך הדירות הנרכשות להשקעה לא צפויה  השפעה על הכנסות המדינה  ממס רכישה. לגבי פלח השוק של הדירות החדשות (חייבות במע"מ)- בהנחה ששיעור התחלופה בין משקיעים ורוכשי "דירה יחידה" יעמוד על 90%, עלולה להיות ירידה של 200 מלש"ח בגבייה ממע"מ (במונחים שנתיים). ירידה זו  צפויה להיות גבוהה יותר אם שיעור התחלופה בין רוכשי דירות להשקעה לרוכשי דירה יחידה יהיה נמוך יותר.

 

 

ראה גם את תיקון חוק מיסוי מקרקעין - מס רכישה על דירה להשקעה 

               מדרגות מס רכישה לדירה להשקה

 

לחץ כאן לתזכיר חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים