פטור ממס שבח מקרקעין לדירה יחידה

 

להלן התנאים לפטור לדירה יחידה בהתאם להוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"):

  1. הדירה הינה דירת מגורים מזכה.
  2. המוכר מוכר את מלוא זכויותיו בדירת המגורים.
  3. המוכר הינו תושב ישראל או תושב חוץ אשר ימציא אישור מרשויות המס במדינת תושבותו כי אין בידו דירה באותה מדינה (ראה חלופות להוכחת העדר דירת מגורים במדינת התושבות שפרסמה רשות המסים).
  4. הפטור יוענק עד לגובה התקרה (בשנת 2021 4,495,000 ש"ח).
  5. הדירה הינה דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור.
  6. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים.
  7. המוכר לא מכר דירה אחרת בפטור זה בשנה וחצי שקדמה.
  8. בתקופת המעבר (1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2017) נקבע תנאי נוסף - ביום 1 בינואר 2014 לא הייתה בבעלות המוכר יותר מדירה אחת (ראה לעניין זה ו"ע 14339-09-14) - החל מיום 1 בינואר 2018 תנאי זה אינו רלוונטי.

 

לעניין דירת מתנה - בכפוף לסייגים הייחודייים לפטור ממס שבח לדירה כאמור.

 

לעניין זה יראו מוכר ובן-זוגו, למעט בן-זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים - כמוכר אחד.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם:

החלטת מיסוי 3591/14 - התקופה שבה יחשב מוכר כבעל זכות בדירה לעניין סעיף 49ב(2) לחוק

חישוב מס שבחשומה עצמית מס שבחמיסוי מקרקעין טפסים