7.7.2009

פטור ממס לתושב חוץ גם במכירת מקרקעין בישראל – האומנם?

 

 

המחוקק הישראלי השכיל להבין את חשיבותן של ההשקעות הזרות בישראל, להתפתחות ולצמיחה של המשק והכלכלה הישראלית וקבע שורה רחבה של תמריצים משמעותיים לתושבי חוץ אשר מבצעים השקעות במשק הישראלי.

 

מגמה זו התחזקה בשנים האחרונות החל מתיקוני חקיקה מסיביים וכלה באישורים מקדמיים אשר הוציאה רשות המסים אשר מקלים באופן משמעותי על חבות המס של תושבי חוץ ושל קרנות השקעה זרות.

 

לדעתנו, במסגרת השינויים הללו, נוצר מצב אשר בו באמצעות תכנון נאות יוכל תושב החוץ לקבל פטור ממסים גם על רווחי הון אשר יפיק מהשקעותיו בנדל"ן ישראלי, לרבות נדל"ן מניב ונדל"ן למכירה.

בהשקעות מסוימות יהא תושב החוץ אף זכאי להטבות מהותיות לא רק מרווח ההון ממימוש זכויותיו בנדל"ן אלא גם מהרווחים השוטפים מהפעילות השוטפת.

עמדה זו הינה חשובה ביותר לאור התפיסה הכללית, אשר מקבלת ביטוי באמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל ובלשון הפשוטה של החקיקה הישראלית, לפיה ההטבות ממס לא מוחלות כעקרון על רווחים מנדל"ן בישראל.

 

רשות המסים בישראל שוקדת בשנים האחרונות על הסרת חסמי המס, אשר יסייעו למשק הישראלי למשוך משקיעים זרים ולהוות שוק אטרקטיבי בתחרות הגלובלית על הונם של המשקיעים.

 

לאחרונה במסגרת תוכנית ההאצה הכלכלית של משרד האוצר להתמודדות עם המשבר הכלכלי, אשר מטרתה לעודד השקעות זרות במשק הישראלי ומשיכת כספיים לישראל אשר יסייעו להתמודדות עם מצוקת האשראי, נקבעו תמריצים נוספים להשקעות זרות במשק הישראלי.

כך גם במסגרת התמריצים למשקעים זרים נקבעו, בין השאר, מסלולי הטבות מיוחדים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית, אשר מטרתו לאפשר הקמה בישראלי של מרכזי ניהול בינלאומיים של תושבי חוץ בדומה למצב הקיים במדינות שונות בעולם, פטור לתושב חוץ על הכנסות מריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה על אג"ח הנסחרת בבורסה, פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל וכן על רווח הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל.

נציין כי רק חלק מן הפטורים אשר הוענקו לתושב חוץ ישמרו לזכותו, בתנאים מסוימים, גם אם "יעשה עליה" לישראל.

 

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

 

משקיעים זרים רבים, המעוניין לבצע השקעות בישראל, מעוניינים כי חלק נכבד מהשקעותיהם יהא בנדל"ן בישראל. משקיעים אלו מחפשים את חלופת המס המיטבית לביצוע השקעות בנדל"ן בישראל.

כאמור לעיל, לדעתנו בתכנון מס נאות ניתן לקבל הטבות ממס גם לגבי רווחים מנדל"ן בישראל. לא זו אף זו, ניתן לשמר הטבה זאת, בהתקיים תנאים מסויימים, גם באם יבחר תושב החוץ לבצע עליה לישראל.

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

 

פטור תושב חוץ