מס ריבוי דירות 

 

תשלום המס בשל ריבוי דירות הינו שנתי והוא ישלום בגין כל דירה אשר הייתה בבעלות הנישום בכל שנת המס, למעט 2 דירות מגורים בהתאם לבחירתו של הנישום. 

מס ריבוי דירות הינו בשיעור 1% מהסכום הקובע אשר הינו בהתאם לנוסחה שנקבע בחוק, אך לא יותר מסך של 18,000 ש"ח בשל כל דירה חייבת. 

חייב במס על פי החוק הינו יחיד אשר הינו בעלים של מספר דירות מגורים אשר שיעור הבעלות שלו בהן הינו 249% או יותר. 

באתר האינטרנט של רשות המסים תהא מערכת ממוחשבת המאפשרת לחשב את סכום מס ריבוי דירות, אשר עשוי לחול לגבי דירת מגורים, בהתאם לפרטים אשר יוזנו בה. 

ראה גם הנחיות רשות המסים ליישום חוק מס ריבוי דירות

החוק מגדיר בעלות לעניין דירת מגורים - מי שיש לו זכות במקרקעין בדירת מגורים ולגבי דירת מגורים באזור (כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין) ובלבד שהינו אזרח ישראל. 

כמו כן, החוק קובע חזקות חלוטות לעניין הבעלות כדלהלן:

איגוד מעטים לעניין זה - איגוד שאין לציבור עניין ממשי בו, שחמישה בני אדם או פחות מזה, ביחד, שולטים שליטה ישירה או עקיפה בעניינו, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה כאמור, ובפרט - אך בלי לגרוע מן הכלל האמור - כשהם, ביחד, מחזיקים ברוב הזכויות באיגוד, לעניין זה, יחשבו לאדם אחד אדם וקרובו, אדם ובא כוחו, וכן שותפים בשותפות רשומה לפי פקודת השותפויות. 

דירת מגורים - דירה או חלק ממנה, אשר בנייתה הושלמה, הנמצאת בישראל או באזור כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי התכנית החלה עליה לפי חוק התכנון והבניה או משמשת למגורים. 

כאשר יש שינוי בבעלות בדירות מגורים במהלך שנת המס - תשלום המס יהא באופן יחסי על פי מספר הימים בכל תקופת בעלות. 

כאשר נישום מחזיק חלק בדירה - חבות המס תהא באופן יחסי ותחושב בהתאם לחבות המס בשל אותה הדירה כפול שיעור הבעלות של הנישום באותה הדירה. 

הסכום הקבוע - העלאת 10 בחזקת המעריך[i]

רשות המסים פרסמה מחשבון לחישוב הסכום הקובע וסכום המס לדירה

הקלות ופטור ממס 

סכום דירות ההשקעה - סיכום הסכום הקובע המיוחס לכל הדירות אשר בבעלות הנישום, למעט הדירה אשר הסכום הקובע לגביה הוא הגבוה ביותר. 

כאשר סכום דירות ההשקעה נמוך מ- 1,150,000 ש"ח הנישום יהא פטור ממס ריבוי דירות. 

כאשר סכום דירות ההשקעה הינו בין 1,150,000 ש"ח ל- 1,400,000 ש"ח - אזי הסכום הקובע אשר עליו ישלם הנישום מס יהא החלק היחסי כפול הסכום המתואם (פטור חלקי ממס). 

לעניין זה:

הסכום המתואם - ההפרש בין סכום דירות ההשקעה ל- 1,150,000 ש"ח כאשר ההפרש מוכפל ב- 5.6.

החלק היחסי - הסכום הקובע לגבי הדירה החייבת לחלק בסכום דירות ההשקעה.

 רשות המסים פרסמה מחשבון לבדיקת זכאות לפטור / חיוב חלקי

מכירת דירה עד 1 באוקטובר 2017 - חייב במס אשר ביצע מכירה כאמור יהא פטור מחלק יחסי מהמס השנתי על דירה חייבת שיבחר בה (לאו דווקא בגין הדירה הנמכרת), באופן יחסי, בתנאי שהמכירה אינה לקרוב.

כמו כן, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תנאים וסכומים למתן מענק לחייב במס אשר מכר דירת מגורים למי שאנו קרובו. 

תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו- 2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז-2017

 

להלן רשימת דירות אשר לא יובאו בחשבון לעניין הטלת מס ריבוי דירות: 

 

 [i] מעריך - 4.421 בהפחתת 2.2% ערך פריפריאליות בערך חברתי-כלכלי, בתוספת הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:

  1. 7% ממקדם שטח הדירה (לוגריתם לפי בסיס 10 של שטח הדירה).
  2. 8% מהערך החברתי-כלכל - ערך המדד החברתי-כלכלי של אזור דירת המגורים לפי המדד החברתי-כלכלי.
  3. 8% מהערך הפריפריאליות - ערך מדד הפריפריאליות של אזור דירת המגורים, לפי מדד הפריפריאליות.
  4. 8% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך המדד החברתי-כלכלי בחזקת 2.
  5. 2% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך מדד הפריפריאליות בחזקת 2.

 

שטח הדירה - שטח הנכס שעל בסיסו נעשה החיוב בארנונה של השנה אשר קדמה לשנת המס או שטח הדירה שמופיע באישור זכויות או היתר הבנייה, לפי בחירת הנישום

פורסמו הטפסים להלן:

טופס 7201 - הצהרה על ריבוי דירות

טופס 7202 - מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות - בקשה לקבלת פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

לחץ כאן לחוק מס ריבוי דירות

ראה גם: חישוב מס שבח , שומה עצמית מס שבח , החזר מס שבח