טופס 7912 – הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה

                        על-פי הוראות סעיף 9(ג1ג)(2) / 9(ג1ד)(2) לחוק מיסוי מקרקעין

 

ראה גם דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 

 

  1. בשנה בה מכרתי את הדירה, איני נמצא בשנת הסתגלות כמשמעותה בסעיף 14 לפקודת מס הכנסה.
  2. בשנת רכישת הדירה, אשהה בישראל מעל 183 ימים, ולא יחולו עלי תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל, התשס"ו – 2006).
  3. בשנת מכירת הדירה, מרכז החיים שלי הוא בישראל.
  4. בשנת מכירת הדירה, לא אטען בדוח לרשות המיסים שהנני תושב חוץ.
  5. בשנת מכירת הדירה, לא פניתי ולא אפנה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי או פטור כלשהוא שיגדירו את מעמדי כתושב חוץ.
  6. משרד השומה בו מנהל תיקי __________ □ לא קיים לי או לבן/בת זוגי תיק במס הכנסה.
  7. בימים אלה לא מתנהל ביני לבין רשות המיסים הליך אזרחי בעניין תושבותי.
  8. אני מתחייב/ת כי אם יחול שינוי כלשהוא באחד או יותר מהתנאים לעיל, בשנת מכירת הדירה, אעדכן את מנהל מס שבח באופן מיידי בדבר השינוי.

 

ראה גם מהו מס רכישה 

          הצהרה על מכירת / רכישת זכות במקרקעין 

 

לחץ כאן לטופס 7912

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים