טופס 7738 –     הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38

                        הודעה על פי סעיף 49לב2(א) לחוק מיסוי מקרקעין

                        (עסקה אשר יום המכירה שלה ייקבע על פי סעיף 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין)

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

 

□ מותנית בתנאי מתלה.

□ מהווה מכירה של זכות לרכישת זכות במקרקעין (אופציה).

 

התקיימות התנאי המתלה/יום מימוש האופציה.

המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק.

 

 

 

המסמכים שיש לצרף לטופס

 

 

לחץ כאן לטופס 7738

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים