טופס 7555 – בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרויקט בליווי בנקאי

                        (בהתאם להוראות סעיף 7 לעדכון ה"ב מ"ה 2/2010 – אישור לפרויקט)

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

  1. פרטי הקבלן.

 

  1. פרטי הפרויקט.

 

  1. הפרויקט בגינו מבוקשת ההקטנה:

 

□ מלווה בהסכם בנקאי סגור אשר נחתם לפני 1.8.2011.

     מצ"ב הסכם הליווי

□ נחתם הסכם לאחר 1.8.2011 אבל אושר לליווי ע"י הבנק לפני 1.8.2011

     מצ"ב אישור הבנק

 

ידוע לי כי הקטנת שיעור המקדמה כמבוקש אינו פוטר את שומת מס השבח וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה על פי הוראות סעיף 50.

 

לבקשה יש לצרף טופס מס שבח 701 לגבי הפרויקט (אם לא הוגש בעבר).

 

 ראה גם מקדמה למס שבח

 

לחץ כאן לטופס 7555

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים