טופס 738 –    רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38

                        הודעה ע"פ סעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה) התשכ"ג - 1963

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

  1. פרטי העסקה

פרטי המוכרים.

פרטים נוספים.

 

  1. אני הח"מ מודיע/ה על חתימת הסכם למכירת זכויות במסגרת תכנית חיזוק

□ מותנה בתנאי מתלה

□ מכירה של זכות לרכישת זכות במקרקעין (אופציה)

 

  1. יום המכירה ייקבע המוקדם מבין אלה:

□ התקיימות התנאי המתלה

□ יום מימוש האופציה

□ המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק

 

המסמכים אשר יש לצרף לטופס:

 

ראה גם תמ"א 38

 

לחץ כאן לטופס 738

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים