טופס 7201 – הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017

 

בטופס יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי החייב/ת במס ריבוי דירות.
  2. פרוט כלל דירות המגורים שבבעלות החייב במס ביום 1 בינואר 2017.
  3. סכום מס ריבוי דירות הכולל לתשלום .

להלן דברי ההסבר של רשות המסים לטופס 7201:

  1. חייב במס – יחיד אשר הינו בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהן הוא 249% או יותר.

לעניין מס זה, יראו, על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יחיד ובן זוגו למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד וילדיהם עד גיל 18 כבעלים אחד.

במקרה של הצהרה בשם התא המשפחתי יש לציין את פרטי שני בני הזוג בסעיף 1 – "פרטי החייב במס". במקרה שלילד מתחת לגיל 18 יש בעלות בדירת מגורים יש לדווח עליה בסעיף 2 – "פרטי דירות המגורים".

חייב במס ישלם, מס שנתי בעד כל דירת מגורים אשר הייתה בבעלותו בכל שנת המס, למעט דירות על פי בחירתו. הצהרה על מכירה/רכישה של דירה במהלך השנה שמשפיע על החיוב במס דווח למנהל בהתאם להוראות סעיף 122(א) בטופס ייעודי.

 

  1. דירת מגורים – דירה או חלק ממנה, שבנייתה הושלמה, הנמצאת בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א(א) לחוק מיסוי מקרקעין, והיא מיועדת למגורים לפי טיבה או לפי התכנית החלה עליה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או משמשת למגורים.

יראו כדירת מגורים בבעלותו של יחיד גם דירת מגורים שהיא בבעלותו של איגוד מעטים, אם יש ליחיד זכויות באיגוד.

בחוק נקבעו הגדרות לדירות מגורים אשר לא יימנו לצורך הטלת מס כגון דירה המושכרת למגורים בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה, דירה אשר מהווה מלאי עסקי בידי בעליה, דירת ירושה בשנה הראשונה ממועד פטירת המוריש ככל שלא הושכרה ועוד. דירה אשר פוצלה בהתאם לכל דין תחשב כדירה אחת, כך גם יראו מספר דירות אשר חוברו לדירה אחת.

 

  1. בעל – מי שיש לו זכות במקרקעין בדירת מגורים.

 

  1. שטח הדירה – שטח הנכס אשר על בסיסו נעשה החיוב בארנונה של השנה שקדמה לשנת המס או שטח הדירה אשר מופיע באישור זכויות או בהיתר הבניה, לפי בחירת הנישום. על שינוי בשטח דירה בשנת המס יש לדווח למנהל בהתאם להוראות סעיף 122(ב) בטופס ייעודי.

 

  1. הסכום הקובע – סכום המהווה בסיסי לחיוב במס אשר מהווה תוצאות חישוב על פי נוסחה שנקבע בחוק המביאה בחשבון את גודל הדירה ומיקומה.

 

  1. סכום המס – מס ריבוי דירות יעמוד על שיעור של 1% מן הסכום הקובע כפי שחושב לפי הנוסחה שבחוק. ככל שהחלק אשר בבעלות החייב קטן מ- 100% יוכפל סכום המס בחלק שבבעלותו.

סכום המס השנתי לא יעלה על 18,000 ₪ לדירה (סכום אשר יתואם אחת לשנה).

בחוק נקבע מנגנון פטור/חיוב חלקי במקרה של בעלות בדירת בעלות סכום קובע נמוך:

אם סך הסכום הקובע לכל הדירות למעט הדירה בעלת הסכום הקובע הגבוה ביותר הינו 1,150,000 ₪ יינתן פטור (עדיין חייב בהגשת ההצרה).

אם הסך הנ"ל הינו בין 1,150,000 ₪ ל- 1,399,000 ₪ יקבע חיוב חלקי.

 

באתר רשות המיסים מחשבון לחישוב הסכום הקובע לדירה והמס לתשלום וכן מחשבון לחישוב זכאות לפטור/חיוב חלקי.

 

הדברים המובאים בטופס ובדברי ההסבר הינם כלליים ואינם באים במקום הוראות החוק.

 

לחץ כאן לטופס 7201