טופס 7152 – בקשה לתשלום מקדמה

בהתאם להוראות סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין

מספר שומה

 

פרטי הנכס:

תת חלקה, חלקה, גוש, התמורה בעד מכירת הנכס (ש"ח)

 

אופן קביעת סכום המקדמה

□ בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק עלי להעביר למנהל מקדמה בשיעור % ______ מהתמורה.

□ בהתאם להוראת השעה במכירת דירת מגורים מזכה חייבת לפי סעיף 48א(ב2) המקדמה תהיה בגובה השומה העצמית. 

□ אושרה הקטנת מקדמה לסכום של _________ ש"ח.

 

אבקש לשלוח אלי:

□ שובר תשלום כולל אישור לטאבו על סך ___________ ₪.

     החלקים באישור לטאבו _________________

     (יונפק רק אם משולמת כל המקדמה)

 

□ שובר תשלום על סך __________ ₪.

 

שם ___________________ מספר טלפון לבירורים _________________

כתובת למשלוח דואר ________________________________________

תאריך _______________ חתימה _____________________________

 

ראה גם מקדמת מס שבח

 

לחץ כאן לטופס 7152

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים