טופס 7100 – בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין

 

אל

מנהל מס שבח

מחלקת שומת מקרקעין

ת.ד. 1170 ירושלים, 91010

 

הנדון: בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין

 

בתאריך ________/_______/_______ מכרתי/רכשתי זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין המחייבת הגשת הצהרה לפי סעיף 73 והגשת מסמכים נלווים לפי סעיף 96 לחוק מיסוי מקרקעין.

מכיוון שאין באפשרותי להגישם באופן מקוון כפי שנקבע בחוק הנני מבקש/ת כי תפעיל את סמכותך הקבוע בסעיף 4 לתקנות בדבר הדיווח המקוון ותאשר לי הגשת הצהרה ומסמכים בטפסים באופן ידני.

 

אני מצהיר/ה כי אינני מיוצג/ת ע"י עורך דין וכי איני יכול/ה להגיע למשרדי הרשות מפאת

□ מגבלה פיזית

□ אני נמצא/ת מחוץ לישראל

 

מצורפים בזאת מסמכים התומכים באי יכולתי להגיע וטופס הצהרה מלא על כל סעיפיו.

 

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

מספר טלפון לבירורים

 

כתובת למשלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני

 

 

 

________________________                                                            ______________________

     תאריך                                                                                                    חתימה

 

לחץ כאן לטופס 7100