טופס 7085 –     בקשה לתיקון שומה

                        לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

           

 סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע:

"המנהל רשאי, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה לפי הסעיפים 78, 79 ו- 82, תוך ארבע שנים מיום שנעשתה, בכל אחד מהמקרקעין האלה:

 

יש למלא את הפרטים להלן:

 

פרטי המבקש/ת

 

פרטי השומה/ת

 

סכום המס

על פי שומת המנהל.

על פי בקשת התיקון

שאינו שנוי במחלוקת

 

אני הח"מ מבקש/ת לתקן את השומה הנ"ל עפ"י הוראות סעיף □ 85(1)   □ 85(2)   □ 85(3) לחוק מהנימוקים הבאים:

(יש לצרף אסמכתאות תומכות בבקשה).

 

אם לא יצוין הסכום אשר אינו שנוי במחלוקת – יחשב כל סכום המס על פי שומת המנהל כסכום שאינו שנוי במחלוקת.

על סכומי המס אשר אינם שנויים במחלוקת שלא שולמו יחולו הליכי גבייה כחוק.

בקשת התיקון אינה מפסיקה את חיובי הריבית, ההצמדה והקנסות, לגבי כל סכום המס שלא שולם.

אם הבקשה מוגשת ע"י מייצג – יש לצרף ייפוי כוח מתאים.

את טופס הבקשה יש למלא במקור והעתק. המקור יוגש למשרד האזורי וההעתק למגיש הבקשה.

 

 

לחץ כאן לטופס 7085

 ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים