טופס 7039 – הודעה על מכירת זכויות במקרקעין

                        על פי סעיף ________ לפקודת מס הכנסה

נספח לטופס 7002 – הצהרה על מכירת זכות במקרקעין

 

 

בכפוף להוראות סעיף ________ לפקודת מס הכנסה (חלק ה' 2), הריני להודיעכם בזאת על העברת הנכסים שיפורטו להלן. נבקשכם כי העברה זו תהיה פטורה ממס שבח, ותחויב במס רכישה בשיעור של 0.5%, על פי סעיף _________ לפקודה.

 

  1. פרטי החברה/היחיד מעביר/ה.

 

  1. פרטי החברה הקולטת.

 

  1. הצדדים בהעברת הנכסים קשורים: □ לא            □ כן, סוג הקשר ___________

 

  1. רשימת הנכס/ים המועבר/ים.

 

  1. תאריך העברת הנכסים _____________

 

 מסמכים מצורפים:

 

 

לחץ כאן לטופס 7039

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים