טופס 7017א – בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי

                       

יש למלא בטופס את הפרטים להלן:

 

 

הצהרת הנישום כי:

 

 1. הנישום הוא תושב ישראל, אשר הגיש לשלטונות המס את כל הדוחות אשר הוא חייב בהגשתם.
 2. הנישום הוא קבלן בונה אשר מדווח על הכנסותיו ממכירת בניינים בהתאם להוראות סעיף 8א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").
 3. הנישום איננו איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
 4. הנישום לא נמצא בהליכי פירוק או כינוס או פשיטת רגל.
 5. הנישום הוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים במשרד השיכון (יש לצרף רישיון בר-תוקף) ו/או המצאת רישיון בר תוקף של הקבלן הראשי בפרויקט בהתאם לסעיף 4.ב.1 עדכון הוראת ביצוע 2.2010 – אישור לפרויקט בליווי בנקאי סגור.
 6. הכנסות הנישום ממכירת הדירות או שטחי המסחר בפרויקט תהיינה נתונות לשומת מס הכנסה הכנסות ממכירת מלאי עסקי.
 7. עם הגשת הדוח השנתי, יוגש דיווח לפקיד השומה על כל המכירות של המלאי העסקי אשר קיבלו פטור בשנת המס מכוח הוראות סעיף 50 לחוק בשנת המס אליה התייחס הדוח השנתי.
 8. ידוע לי שמתן האישור לפרויקט ותוקפו יפורסמו באתר האינטרנט של רשת המיסים.
 9. כל הפרויקט הוא בליווי בנקאי סגור (יש לצרף הסכם ליווי תוך 14 יום ממועד החתימה על הסכם הליווי).
 10. נבחר מסלול ערובה באמצעות הוראה בלתי חוזרת □ כן, (מצ"ב)      □ לא.
 11. הנישום מתחייב להודיע לפקיד השומה תוך 7 ימים על סיום ו/או ביטול הליווי.

 

 

לחץ כאן לטופס 7017א

 

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים