טופס 7016 –     בקשה לקבלת טופס 50 כללי

                        לשנת __________ (להלן: "שנת המס")

 

 

הצהרת מנהלי החברה כי:

 

  1. החברה הינה חברה תושבת ישראל, והגישה לשלטונות המס את כל הדוחות שהיא חייבת בהגשתם.
  2. במשך שנת המס ושלוש השנים אשר קדמו לה, החברה היא קבלן בונה ומדווחת על הכנסותיה ממכירת בניינים בהתאם להוראות סעיף 8א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה")
  3. החברה איננה איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
  4. החברה נמצאת / לא נמצאת (מחק את המיותר) בהליכי פירוק או כינוס.
  5. החברה לא ביקשה להיחשב חברה משפחתית כהגדרתה בפקודה בשנת המס .
  6. החברה הינה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים במשרד השיכון (יש לצרף רישיון בר תוקף).
  7. הכנסות החברה ממכירת בניינים בשנת המס __________ תהיינה נתונות לשומת מס הכנסה בהכנסות ממכירת מלאי עסקי.
  8. יוגש דיווח שנתי לפקיד השומה על כל המכירות של המלאי העסקי אשר קיבלו פטור בשנת המס מכוח סעיף 50 לחוק.

הדיווח האמור יוגש במסגרת הדוח השנתי לשנת המס בה בוצעו המכירות.

  1. החברה לא תעשה שימוש באישור במכירת הרכוש הקבוע שלה, ובמכירות לצדדים קשורים.
  2. ידוע לי שמתן האישור השנתי תוקפו יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המיסים.

 

 

לחץ כאן לטופס 7016

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים